"Wzywający, jako podmiot nabywający akcje w wezwaniu, zamierza nabyć 117.685.000 akcji stanowiących 117.685.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co odpowiada po zaokrągleniu 33,5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz 33,5% ogólnej liczby akcji spółki. Akcje, łącznie ze 114.179.790 akcjami spółki już posiadanymi przez wzywającego, stanowią 231.864.790 akcji spółki, co odpowiada w zaokrągleniu 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz 66% ogólnej liczby akcji spółki" - czytamy w wezwaniu.

Wzywający zamierza nabyć akcje wyłącznie, jeżeli na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy obejmować będą nie mniej niż 61.826.664 akcji spółki uprawniających do tyluż głosów, co łącznie z akcjami spółki już posiadanymi przez wzywającego będzie odpowiadać 50,1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podano także.

"Wzywający, jako podmiot nabywający akcje, może odstąpić od wyżej wymienionego wymogu nabycia minimalnej liczby akcji objętej zapisami i może nabyć akcje, nawet jeżeli na koniec okresu przyjmowania zapisów liczba akcji objętych zapisami będzie mniejsza niż 61.826.664" - czytamy dalej.

Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 6,10 za jedną akcję (podwyższona cena akcji), podano w dokumencie.

"Wzywający niniejszym ogłasza, że zamierza zmienić cenę w czasie wezwania, za którą będą nabywane akcje, w następujących terminach:

- w okresie od 1 do 5 dnia okresu przyjmowania zapisów w wezwaniu, tj. od dnia 18 maja 2015 r. do dnia 22 maja 2015 r. (z obydwoma datami włącznie), cena akcji w wezwaniu będzie równa podwyższonej cenie akcji;

- w okresie od 6 do 17 dnia przyjmowania zapisów w wezwaniu, tj. od dnia 23 maja 2015 r. do dnia 3 czerwca 2015 r. (chyba że okres przyjmowania zapisów zostanie przedłużony) (z obydwoma datami włącznie) cena akcji w wezwaniu będzie równa 5,50 zł za akcję (cena akcji)" - napisano dalej.

W wezwaniu podano także, że zamiarem wzywającego jest utrzymanie akcji spółki w obrocie na GPW i niepodejmowanie starań w celu wycofania akcji spółki z takiego obrotu.

"Celem wzywającego jest wsparcie spółki w uzyskaniu silnej pozycji rynkowej na jej kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Europy Południowo-Wschodniej. Poza oparciem na macierzystym dla spółki kraju - Polsce, wzywający podziela opinię zarządu spółki, że plan rozwoju spółki powinien być skoncentrowany na rozwijaniu działalności w krajach regionu, takich jak Rumunia, Węgry i Serbia" - czytamy dalej.

Lone Star Funds to globalny fundusz private equity, który inwestuje w nieruchomości, papiery wartościowe i inne aktywa finansowe. Od założenia swojego pierwszego funduszu w 1995 roku Lone Star zorganizowała 14 funduszy private equity, w ramach których podjęto łączne zobowiązania kapitałowe o wartości ponad 54 mld USD.

W ub. tygodniu GTC ogłosiło, że akcjonariusze spółki zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 23 kwietnia o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 140 mln akcji z prawem poboru.

We wrześniu ub.r. zarząd GTC rekomendował akcjonariuszom podjęcie uchwały o emisji do 140 mln nowych akcji z prawem poboru, z których środki miały zostać przeznaczone na przejęcie wybranych aktywów w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Podczas walnego zgromadzenia, które odbyło się 13 października ub.r. akcjonariusze nie zdecydowali jednak o tej emisji.

Kilka dni temu prezes GTC Thomas Kurzmann podtrzymał plany akwizycyjne spółki, których realizacja ma się rozpocząć, jak tylko fundusze z podniesienia kapitału staną się dostępne.

Grupa GTC jest wiodącym deweloperem w regionie CEE i SEE, obecnie działa w Polsce, Rumunii, Chorwacji, Serbii, Bułgarii, Czechach, Rosji, na Słowacji, Węgrzech i Ukrainie.