"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki ustala łączną kwotę w wysokości 28 940 120,00 zł pochodzącą z zysku netto za rok obrotowy, dostępnego do podziału, wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki za 2014 rok sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej jako kwotę łącznej dywidendy przeznaczonej dla akcjonariuszy spółki, co oznacza, iż dywidenda na jedną akcję będzie wynosić 0,11 zł" -czytamy w uchwałach.

ZWZ ustaliło 4 maja 2015 roku jako dzień dywidendy oraz 19 maja 2015 roku jako dzień wypłaty dywidendy, podano także.

Pozostałą część zysku rok obrotowy 2014, w łącznej kwocie 1 742 880,00 zł akcjonariusze postanowili przeznaczyć na obowiązkowy kapitał zapasowy zgodnie z 396 § 1 KSH (1 200 694,00 zł ), zaś na pozostały kapitał zapasowy kwotę 542 186,00 zł.

Robyg odnotował 46,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. wobec 28,76 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 30,68 mln zł wobec 28,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje deweloperskie w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 roku.