W ramach umowy, obligatariusze zobowiązali się do powstrzymania się od żądania wcześniejszego wykupu obligacji (opcja put), prowadzenia w dobrej wierze rozmów z JSW w celu uzgodnienia i podpisania do 15 października listy najistotniejszych zasad i warunków przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia finansowego grupy kapitałowej JSW (term sheet) oraz do prowadzenia w dobrej wierze rozmów w celu zawarcia do 30 listopada umowy restrukturyzacyjnej, podano w komunikacie.

Ponadto, w umowie o dalszej współpracy ING Bank Śląski wyraził zgodę na odroczenie terminu wymagalności roszczenia o zapłatę z tytułu wykupu obligacji objętych żądaniem wcześniejszego wykupu zgłoszonym w związku z wystąpieniem opcji put i doręczonym JSW w 7 września 2015 roku. Przewiduje się dokonanie płatności w trzech ratach w terminach określonych w umowie.

Umowa obowiązuje do dnia zawarcia umowy restrukturyzacyjnej lub daty, w której jakakolwiek strona wypowie umowę w związku z wystąpieniem przypadków jej naruszenia.

"Jeżeli umowa restrukturyzacyjna nie wejdzie w życie do 1 grudnia 2015 (włącznie), JSW będzie zobowiązana dokonać wcześniejszego wykupu części obligacji od wszystkich obligatariuszy na warunkach i terminach określonych w umowie o dalszej współpracy" - czytamy w komunikacie.

We wrześniu ING skorzystał z opcji put na kwotę ok. 75 mln zł (26,26 mln zł i 12,95 mln USD plus należne odsetki). Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, mogła ona zostać zrealizowana przez ING Bank Śląski od 21 września, licząc 10 dni roboczych od dnia skutecznego doręczenia jej do agenta.

W połowie ub.r. JSW zawarła z PKO BP, BGK, ING BŚK oraz PZU FIZAN BIS 1 umowy programu emisji obligacji na kwotę 700 mln zł i 163,75 mln USD. Jak podawano wówczas, celem emisji obligacji było pozyskanie środków na sfinansowanie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu górniczego Kopalnia Węgla Kamiennego "Knurów-Szczygłowice".

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2014 r. w kopalniach JSW wydobyto 13,9 mln ton węgla. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.