"W opinii zarządu, wezwanie jest zgodne z interesem spółki, jako że – zgodnie z oświadczeniem zamieszczonym w wezwaniu - 'wzywający traktuje nabycie akcji spółki jako długoterminową inwestycję strategiczną'. Grupa Sigvaris działając na podobnym rynku przedmiotowo właściwym, co spółka, dynamicznie rozwija swoją działalność, a przeprowadzenie transakcji objętej wezwaniem pozwoli jej znacząco zwiększyć skalę działalności na rynku polskim oraz poszerzyć asortyment oferowanych produktów o produkty produkowane i sprzedawane przez spółkę" - czytamy w komunikacie.

Biorąc pod uwagę intencje wzywającego wyrażone w wezwaniu, zarząd stoi na stanowisku, że zaangażowanie kapitałowe Sigvaris w PTM jest krokiem o kluczowym znaczeniu dla dalszego rozwoju spółki w Polsce i w regionie. Dysponując wsparciem strategicznym nowego większościowego akcjonariusza spółka znajdzie się w dogodnym położeniu umożliwiającym wzmocnienie jej oferty produktowej na rynku wyrobów kompresyjnych zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych, podano również.

"Zarząd wyraża opinię, że taka współpraca będzie korzystna dla spółki. Zarząd pragnie zauważyć, że w przypadku, gdy wzywający osiągnie w wyniku wezwania łącznie 90% lub więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, wzywający podejmie kroki w celu przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji, które nie zostaną nabyte w wyniku wezwania (tak zwany przymusowy wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych - ang. squeeze-out). Zgodnie z treścią wezwania, wzywający planuje następnie zniesienie dematerializacji akcji i wycofanie ich z obrotu na GPW" - czytamy dalej.

W wezwaniu wzywający nie przedstawił żadnych szczegółowych informacji o jego wpływie na zatrudnienie w PTM i lokalizacji jej działalności. Jednak w opinii zarządu nie istnieją podstawy dla stwierdzenia, że realizacja transakcji objętej wezwaniem będzie mieć negatywny wpływ na zatrudnienie w spółce. Ponadto, w oparciu o treść wezwania, nie istnieją podstawy dla stwierdzenia, że wzywający zamierza zmienić lokalizację działalności PTM.

Jak przypomina spółka, cena oferowana w wezwaniu wynosi 15,45 zł. Z kolei cena oferowana za akcje posiadane przez większościowego akcjonariusza Annę Sobkowiak, jest niższa niż cena oferowana pozostałym akcjonariuszom spółki, i została uzgodniona pomiędzy sprzedającą a kupującym, co znalazło odzwierciedlenie w umowie inwestycyjnej zawartej pomiędzy wzywającym a Anną Sobkowiak i co jest dopuszczalne w świetle treści prawa. W celu porównania wartości godziwej z ceną zaproponowaną w wezwaniu zarząd dokonał analizy średnich rynkowych cen akcji, sprawozdań finansowych oraz wewnętrznej dokumentacji finansowej.

"Biorąc pod uwagę powyższe oraz uwzględniając fakt, że w okresie ostatnich 6 miesięcy średni sesyjny obrót akcjami spółki był niski (wynosił 0,0004% wszystkich wyemitowanych akcji) zarząd stwierdza, że cena za akcje oferowana przez wzywającego w wezwaniu jest godziwa, podsumowano w komunikacie.

Dwa tygodnie temu Sigvaris Holding AG, w związku z planowanym nabyciem akcji spółki Pani Teresa Medica, uprawniających do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów w spółce, oraz  zamiarem wycofania ich z obrotu regulowanego, ogłosił wezwanie na 2 408 077 akcji, co odpowiada 3 075 177 głosom na walnym zgromadzeniu, tj. 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Cena, za którą wzywający zobowiązuje się nabyć akcje, wynosi 15,45 zł  za jedną akcję bez względu na rodzaj akcji, zaś cena za akcje należące do akcjonariusz większościowej została ustalona na 13,40 zł za sztukę.

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów została ustalona na 30 września, a data zakończenia na 29 października. Planowana data realizacji transakcji na GPW to 3 listopada, a data rozliczenia - 5 listopada br. Termin przyjmowania zapisów może zostać skrócony, gdy zrealizowany zostanie cel wezwania, czyli nabycie wszystkich akcji.

Pani Teresa Medica jest liderem na krajowym rynku wyrobów medycznych, rehabilitacyjnych i kompresyjnych. Firma projektuje i produkuje tekstylne i dziewiarskie wyroby medyczne, stosowane w profilaktyce, chirurgii, rehabilitacji i ortopedii. W czasie 24-letniej działalności spółki powstała bogata oferta wyrobów (ponad 3000 indeksów) oferowanych pod dwiema markami: Pani Teresa oraz Basis Active. W 2007 r. firma zadebiutowała na warszawskiej GPW.