PGE, Budimex

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) podpisała z konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe, Budimex i Tecnicas Reunidas aneks do umowy na zaprojektowanie i budowę w formule "pod klucz" bloku energetycznego w Elektrowni Turów, który podwyższa wartość kontraktu o 280 mln zł netto do 3,53 mld zł netto, podał Budimex. Udział Budimeksu w tym aneksie wynosi ok. 25%. "Termin zakończenia robót został wydłużony o 9 miesięcy i wynosi 65 miesięcy od daty wystawienia przez zamawiającego polecenia rozpoczęcia prac. Zamawiający zapłaci wykonawcy zaliczkę w wysokości 10% kwoty podwyższenia ceny w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego oryginałów aneksów do gwarancji bankowych na zwrot zaliczki, zwiększających kwotę udzielonego zabezpieczenia tak, aby odzwierciedlała ona 10% wartości zwiększonej ceny kontraktu (...) Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie" - czytamy w komunikacie.

Work Service 

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Work Service zdecydowało o realizacji programu obligacji o wartości do 150 mln zł, wynika z uchwał walnego.  

Ciech  

Standard & Poor's Ratings Services (S&P) podniósł rating korporacyjny Ciechu oraz obligacji wyemitowanych przez Ciech Group Financing AB (publ) do BB- z B+, z perspektywą stabilną, podała spółka. >>>> 

Labo Print 

Labo Print liczy, że przeniesie notowania akcji z NewConnect na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) do końca 2015 r., poinformował prezes Krzysztof Fryc. >>>>  

Lokum Deweloper 

Cena emisyjna w ofercie publicznej Lokum Deweloper została ustalona na 12 zł (wobec ceny maksymalnej wynoszącej 15 zł), podała spółka. Ostateczna liczba akcji oferowanych w ofercie publicznej Lokum Deweloper wynosi 3 mln (wobec planowanych do 5 mln akcji), podała spółka. >>>>  

Grodno

Grodno odnotowało 1,71 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. roku obrotowego 2015/2016 (od 1 kwietnia 2015 r. do 30 września 2015 r.) wobec 1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Grodno planuje do końca roku finansowego 2016/2017 dalszy rozwój organiczny własnej oraz franczyzowej sieci sprzedaży, a w dłuższej perspektywie nie wyklucza akwizycji, poinformował w rozmowie z ISBhandel prezes Andrzej Jurczak. >>>>  

Grodno planuje do końca roku finansowego 2016/2017 dalszy rozwój organiczny własnej oraz franczyzowej sieci sprzedaży, a w dłuższej perspektywie nie wyklucza akwizycji, poinformował w rozmowie z ISBhandel prezes Andrzej Jurczak. "Do końca bieżącego roku finansowego, tj. końca marca 2016 r. planujemy otworzyć 5 nowych punktów sprzedaży. Prowadzimy także rozmowy z potencjalnymi franczyzobiorcami, które są na różnych etapach zaawansowania. Elementem strategii naszego rozwoju są akwizycje. Dotychczasowe doskonale pokazują, jak bardzo umacniamy naszą pozycję rynkową dzięki przejęciom. Dzięki zakupowi części Elektromagu pod koniec roku 2014 przyłączyliśmy do naszej sieci oddział w Brwinowie, a dzięki przejęciu w 2011 roku ośmiu punktów sprzedaży Ostel zaistnieliśmy w południowo-wschodniej części Polski, gdzie obecnie mamy silną pozycję. W kolejnych latach kontynuujemy realizację strategii i zamierzamy rozwijać sieć sprzedaży punktów własnych i franczyzowych" - powiedział Jurczak w rozmowie z ISBhandel.

Bank BPH 

Bank BPH zawarł z GE Ireland CHF Funding Unlimited Company (GEI FUC) umowę odnawialnej linii kredytowej, na mocy której bank będzie miał prawo zaciągać zobowiązania wobec GEI FUC w łącznej kwocie nieprzekraczającej 2,2 mld CHF (8 645,56 mln zł), podał bank. Umowa stanowi zabezpieczenie płynności banku. "Umowa została zawarta na okres od 27 listopada 2015 roku do 16 września 2025 roku, a oprocentowanie pociągniętych środków jest sumą stopy CHF LIBOR i marży. Umowa stanowi zabezpieczenie płynności banku i zastępuje umowę z GE Capital International Holding Corporation z siedzibą w Stamford o odnawialną linię kredytową o wartości 2 600 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 10 217 480 000 zł), z terminem zapadalności 16 września 2021 roku, którą bank zawarł 20 września 2010 roku" - czytamy w komunikacie.

K2 Internet 

K2 Internet rozpocznie przegląd opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności, podała spółka. "Podczas przeglądu będą rozważane przez zarząd różne opcje strategiczne w odniesieniu do obszarów biznesowych grupy, w szczególności poszukiwanie inwestorów strategicznych, zawarcie aliansu strategicznego, dokonanie transakcji o innej strukturze oraz sposoby wykorzystania ewentualnie pozyskanych środków, jak również brak działań emitenta związanych z pozyskaniem inwestora, zawarciem aliansu lub dokonaniem transakcji" - czytamy w komunikacie.

Grupa K2 jest otwarta pozyskiwanie partnerów dla poszczególnych, kluczowych segmentów czy połączenia lub akwizycje w przyszłości, wynika z wypowiedzi prezesa Tomasza Tomczyka. "Rozpoczęliśmy przegląd opcji strategicznych. Widzimy, że duże firmy międzynarodowe z naszej branży szukają partnerów, czy też chcą konsolidować naszą dynamiczną branżę. Mamy zainteresowanie i czujemy, że nadeszła taka fala. Szukamy więc doradcy, który pozwoli nam zbadać i zmierzyć możliwe opcje. Mamy zestaw ofert, który leży na stole i chcemy ocenić, z jakim potencjalnym partnerem chcielibyśmy rozwijać biznes. Interesuje nas szczególnie partner, który porwałby nas swoją wizją" - powiedział Tomczyk podczas konferencji prasowej. Według jego słów, wybór doradcy może nastąpić na początku 2016 r., a do połowy roku proces przeglądu powinien zostać zrealizowany.

Grupa K2 chce zwiększać przychody operacyjne średniorocznie o ok. 15% i zwiększyć marżę EBIT na tych przychodach do poziomu 10%, poinformował prezes Tomasz Tomczyk. >>>> 

CTE 

Cenospheres Trade & Engineering (CTE) wyemitował 12 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 1,2 mln zł, podała spółka. Środki pozyskane z emisji zostały w całości przeznaczone na spłatę zobowiązań wynikających z umów pożyczek. "Wyemitowano 12 obligacji (...) oprocentowanych według stałej stopy procentowej 10% w skali roku. Odsetki płatne będą w dwóch termiach: 10.08.2016 r. i 10.11.2016 r. Cena emisyjna każdej obligacji równa jest wartości nominalnej jednej obligacji i wynosi 100 000,00 zł. Obligacje zostaną zabezpieczone przez spółkę w postaci zastawu rejestrowego na linii do dosuszania mikrosfery i na zapasie mikrosfery, według stanu magazynowego na dzień 31 października 2015 r. Termin wykupu obligacji: 10 listopada 2016 r. Emitent dopuszcza możliwość wcześniejszego wykupu obligacji" - czytamy w komunikacie.  

Publiczna oferta 650 000 akcji serii D Cenospheres Trading & Engineering (CTE) rozpocznie się dziś od budowy księgi popytu, podała spółka. CTE chce pozyskać z oferty 3,9-5,2 mln zł. >>>>  

Pegas Nonwovens 

Pegas Nonwovens odnotował 0,51 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 8,93 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Pegas Nonwovens spodziewa się, że zysk EBITDA w tym roku będzie się kształtował w pobliżu dolnej granicy prognozowanego zakresu 44,0-48,5 mln euro, podała spółka.>>>> 

Selena FM   

Selena FM zwiększyła w tym roku sprzedaż w Chinach o prawie 40% r/r i planuje dalej rozwijać obecność na tym rynku, poinformował prezes spółki Jarosław Michniuk. >>>>  

Pfleiderer Grajewo 

Pfleiderer Grajewo zdecydował o wznowieniu zawieszonego w październiku procesu re-IPO, podała spółka. Oferta rozpocznie się natychmiast po zatwierdzeniu aneksu do prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) >>>>   

Zarząd Pfleiderer Grajewo zamierza rekomendować akcjonariuszom spółki wypłatę dywidendy w wysokości 1-1,25 zł na akcję za rok obrotowy 2015, podała spółka. Po 2016 r. dywidenda może sięgać do 70% zysku. >>>>  

Warimpex 

Warimpex ukończył realizację projektów deweloperskich w Petersburgu i Budapeszcie i przekazała najemcom powierzchnie biurowe, poinformowała spółka. "Ukończone projekty będą miały pozytywny wpływ na nasze przychody ze sprzedaży biurowców (segment Investment Properties) w drugim półroczu 2015 r." - powiedział prezes Franz Jurkowitsch. Projekt w Petersburgu był realizowany przez firmę Zao Avielen A.G. - podmiot typu joint venture Warimpex (55%), CA Immo Group (35%) i UBM (10%). Na terenie airportcity powstał biurowiec Zeppelin zrealizowany jako biurowiec klasy A gdzie na 13 kondygnacjach znajduje się ok. 16 000 m2 powierzchni do wynajęcia. 

Recykl 

Grupa Recykl chce dokonać zapowiadanej akwizycji producenta gumowych wyrobów gotowych w I poł. 2016 r. i konsolidować wyniki od II poł. przyszłego roku, poinformował dyrektor finansowy Zbigniew Fleszar. Spółka rozważa różne formy finansowania akwizycji, ale spodziewa się, że w całości będzie to finansowanie zewnętrzne. "W niedalekiej perspektywie mamy przejęcie zakładu wyrobów gotowych. Nadal rozmawiamy z dwoma podmiotami, to nasi klienci. Nie ma jeszcze decyzji o finansowaniu, ale raczej w całości będzie zewnętrzne. Wartość przejęcia to do 10 mln zł. Chcemy tego dokonać w I półroczu, od II półrocza konsolidacja wyników" - powiedział Fleszar podczas konferencji prasowej. "Ten podmiot miałby ok. 50% naszych rocznych przychodów" - dodał.

Kruk 

Kruk przydzielił obligacje serii W2 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł emitowane w ramach II programu emisji obligacji publicznych, podała spółka. "Zarząd Kruk (...) podjął uchwałę w przedmiocie dojścia do skutku emisji niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii W2, emitowanych w ramach II Programu objętego prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 grudnia 2014 roku. Zgodnie z uchwałą zarządu spółki emisja obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 300 000 obligacji każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 30 000 000 zł" - czytamy w komunikacie.

JSW 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała dokumenty ustanawiające dodatkowe zabezpieczenia programu emisji obligacji na 700 mln zł oraz 163,75 mln USD, podała spółka. W skład podpisanych dokumentów wchodzą umowy zastawów rejestrowych na akcjach posiadanych przez JSW w Spółce Energetycznej "Jastrzębie", Polskim Koksie, JSW Koks, Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych "Victoria" oraz na zbiorze aktywów ruchomych Ruchu "Zofiówka" w Kopalni Węgla Kamiennego "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" z PKO Bankiem Polskim jako administratorem zastawów.

Neuca 

Neuca Med - spółka zależna Neuki - nabyła 100% udziałów przedsiębiorstwa Polimedica sp. z o.o., posiadającego przychodnie w Łodzi oraz w Zgierzu, podała spółka. "Spółka działa w Łodzi przy ul. Próchnika 18 oraz w Zgierzu przy ul. Witkacego 2d i Lechonia 7. Przychodnie swoim zasięgiem obejmują 12,2 tys. pacjentów POZ. Świadczą też usługi w wybranych specjalizacjach w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i stomatologii" - czytamy w komunikacie. W wyniku przeprowadzonych transakcji sieć Świat Zdrowia zarządza obecnie 17 przychodniami w 6 województwach, podano także.