PKO BP

Obowiązkowa wpłata PKO Banku Polskiego do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank), pomniejszy wynik finansowy netto IV kwartału o 273,725 mln zł, podał bank. >>>> 

Alior Bank

Obowiązkowa wpłata Alior Banku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank), pomniejszy wynik finansowy netto IV kwartału o 46,15 mln zł, podał bank. >>>> 

mBank

Obowiązkowa wpłata mBanku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank), pomniejszy wynik finansowy netto IV kwartału o 114,44 mln zł, podał bank. >>>>  

BGŻ BNP Paribas 

Obowiązkowa wpłata Banku BGŻ BNP Paribas do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank) pomniejszy wynik finansowy netto IV kwartału o 73,1 mln zł, podał bank.  >>>>  

Handlowy

Obowiązkowa wpłata Banku Handlowego do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank) pomniejszy wynik finansowy netto IV kwartału o 51,52 mln zł, podał bank. >>>>  

Sfinks Polska 

Sfinks Polska wyemitował 3,5 mln akcji serii N po 3,7 zł w ramach emisji prywatnej i pozyskał 12,95 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój. Dodatkowo dzięki dokapitalizowaniu spółka zyska dodatnie kapitały własne i będzie mogła dokonać ostatecznej restrukturyzacji starych kredytów, poinformował prezes Sylwester Cacek. >>>>  

Kredyt Inkaso 

Kredyt Inkaso odnotował 17,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku finansowego 2015/2016 (1 kwietnia - 30 września) wobec 16,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

MNI i Lark 

Spółki z grupy MNI oraz Lark.pl zawarły wielostronne porozumienie ze spółkami z grupy Halcash Central Eastern Europe, na podstawie którego spółki z grupy Halcash Central Eastern Europe zobowiązały się do zapłaty kwoty 1,28 mln zł, celem ostatecznego rozliczenia, podało MNI. "Zawarcie powyższego porozumienia wyczerpuje także roszczenia spółek z grupy MNI podnoszone wobec panów Marcina Rywina oraz Krzysztofa Gadkowskiego" - czytamy w komunikacie.

LiveChat Software 

LiveChat Software odnotował 12,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. roku finansowego 2015/2016 (1 kwietnia - 30 września) wobec 7,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  >>>>  

Orco Property Group  

Orco Property Group odnotowało 20,85 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 18,28 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Awbud 

Awbud spodziewa się, że spółka utrzyma dynamikę przychodów w IV kw. br. i zamknie cały 2015 r. sprzedażą większą niż poprzedni rok, gdy miała 213 mln zł skonsolidowanych przychodów, poinformował ISBnews prezes Michał Wuczyński. Według niego, poziomem sprzedaży osiągalnym w perspektywie najbliższych lat, jest ok. 400 mln zł. "W naszej spółce IV kw. nie jest bardzo odmienny ze względu na sezon i jeśli nie wystąpią nadzwyczajne zdarzenia, to będziemy kontynuować dynamikę sprzedaży. Chciałbym, abyśmy w całym roku w ujęciu skonsolidowanym przekroczyli ubiegłoroczne przychody" - powiedział Wuczyński w rozmowie z ISBnews. W perspektywie najbliższych 3 lat spółka jest bardzo optymistycznie nastawieni do rynku w naszych trzech głównych obszarach wykonawczych i dwóch podwykonawczych, dodał.

BOŚ 

Obowiązkowa wpłata Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank) pomniejszy wynik finansowy netto IV kwartału o 22,82 mln zł, podał bank. >>>> 

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła poziom ratingu kredytowego nadanego Bankowi Ochrony Środowiska o jeden stopień do BB+ z BBB-. Jednocześnie utrzymana została dotychczasowa negatywna perspektywa ratingu. >>>>  

Newag 

Newag i Ski­nest Ukra­ina pod­pi­sały umowę ramową doty­czącą współ­pracy przy moder­ni­za­cji loko­mo­tyw spa­li­no­wych, podała spółka. Na Ukra­inę już w przy­szłym roku może tra­fić kil­ka­na­ście zmo­der­ni­zo­wa­nych spalinowozów. Potrzeby sięgają 150-200 lokomotyw. >>>> 

J.W. Construction 

J.W. Construction Holding sfinalizował rewitalizację hotelu Dana w Szczecinie. Inwestycja była realizowana częściowo ze środków własnych oraz w ramach funduszu Jessica, poinformowała członek rady nadzorczej Małgorzata Szwarc-Sroka. "Zrealizowana częściowo ze środków własnych oraz w ramach funduszu Jessica inwestycja nie tylko utrzymała walory architektoniczne i historyczne zabytkowego obiektu, ale także stworzyła nową jakość" - powiedziała Szwarc-Sroka, cytowana w komunikacie.

Vistal Gdynia 

Vistal Gdynia podpisał z Hochtief Infrastructure GmbH z siedzibą w Niemczech Oddział w Szwecji umowę na wykonanie oraz montaż konstrukcji stalowej obiektów mostowych w Sztokholmie w rejonie Västberga Allé, podała spółka. Wartość umowy to 25,6 mln zł. >>>>  

Grupa Lotos

Budowa wytwórni tlenu OGU (Oxygen Generation Unit) w ramach projektu EFRA realizowanego przez Grupę Lotos zapewni pełne odsiarczenie ok. 900 tys. ton paliw, uzyskanych dodatkowo dzięki koksowaniu, podała spółka. >>>>  

P.A. Nova 

P.A. Nova oddała do użytku wybudowaną kosztem 191,5 mln zł galerię Galena w centrum Jaworzna, zwiększając tym samym portfel inwestycji własnych na wynajem do ok. 118 tys. m2, poinformowała ISBnews prezes Ewa Bobkowska."Nasza największa inwestycja zakończyła się pełnym sukcesem, a poziom komercjalizacji w dniu otwarcia wynosił aż 95%. Obecnie finalizujemy umowy na wynajem pozostałej powierzchni. Zgodnie z naszymi przewidywaniami, galeria była bardzo oczekiwana przez mieszkańców Jaworzna i okolicznych miejscowości, w pierwszych trzech dniach Galenę odwiedziło bowiem prawie 100 tys. klientów" - powiedziała Bobkowska ISBnews.

Magellan 

Magellan poprzez swój oddział korporacyjny w Hiszpanii zawarł z producentem sprzętu medycznego na rynku hiszpańskim umowę cesji wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 5,89 mln euro (ok. 25,19 mln zł), podała spółka. "Umowa została uznana za znaczącą ze względu na wartość transakcji, jej znaczenie dla rozwoju oddziału hiszpańskiego i nawiązanie współpracy z istotnym klientem" - czytamy w komunikacie. Do dziś spółka zawarła z różnymi kontrahentami na rynku hiszpańskim umowy o łącznej wartości nominalnej 37,79 mln zł, podano także.

Sygnity 

Przychody Sygnity na rok obrotowy 2016 z umów podpisanych na dzień 19 listopada wynoszą 257 mln zł, podała spółka. "Sygnity konsekwentnie buduje backlog zamówień na 2016 rok. Przychody na rok obrotowy 2016 z umów podpisanych na dzień 19 listopada wynoszą 257 mln zł" - czytamy w komunikacie. "Umowa z ZUS wzmacnia portfel naszych zamówień w sektorze zamówień publicznych. Ma to znaczenie szczególnie teraz, gdy nie rozpoczęły się jeszcze postępowania z 'nowej perspektywy budżetowej' finansowania unijnego. Sygnity po niezwykle trudnym momencie reorganizacji i ważnej transformacji wewnętrznej wychodzi na rynek z konkurencyjną ofertą" - powiedział prezes Janusz R. Guy, cytowany w komunikacie.

Hyperion 

Hyperion zamknął emisję obligacji zwykłych na okaziciela serii E02 o łącznej wartości 10,62 mln zł, podała spółka. "W ramach przeprowadzonej emisji, podmiotom które złożyły zapisy na obligacje i opłaciły je w sposób określony w warunkach emisji obligacji serii E 02, przydzielono 10.620 obligacji o łącznej wartości nominalnej 10 620 000 zł" - czytamy w komunikacie. Obligacje zostały objęte przez 26 osób fizycznych oraz 2 osoby prawne, podano także.

GetBack 

Zarząd GetBack przyjął uchwałę w sprawie przydziału 11 299 obligacji serii P o łącznej wartości nominalnej 11,299 mln zł, podała spółka. "Obligacje serii P będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst" - czytamy w komunikacie.

PZU Finance  

Obligacje PZU Finance o wartości 350 mln euro zadebiutują we wtorek, 1 grudnia, na rynku Catalyst, poinformowała giełda. "Zarząd giełdy postanawia określić dzień 1 grudnia 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 3. obligacji spółki PZU Finnace AB (PUBL), o wartości nominalnej 100.000 euro każda, pod warunkiem rozpoczęcia rejestrowania tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem „XS1082661551" najpóźniej w dniu 1 grudnia 2015 r." - czytamy w uchwale zarządu GPW.

Cognor 

Huta Stali Jakościowych, spółka zależna Cognoru ogłosiła na rynkach poza granicami Polski publiczne wezwanie do sprzedaży zabezpieczonych dłużnych uprzywilejowanych papierów wartościowych (senior secured notes) o terminie zapadalności przypadającym w 2020 r., wyemitowane przez Cognor International Finance plc, spółkę pośrednio zależną Cognoru o wartości nominalnej na dzień ogłoszenia wezwania 100 348 109 euro, podał Cognor. "Wykup obligacji przez HSJ nastąpi za własne zasoby gotówkowe HSJ po cenie ustalonej w trybie zmodyfikowanego przetargu holenderskiego (ang. modified dutch auction), przy czym oferta nabycia obligacji wygaśnie 24 grudnia 2015 roku, zaś ewentualna płatność ceny za nabycie obligacji nastąpi w dniu 31 grudnia 2015 r. " - czytamy w komunikacie.