"Zarząd będzie rekomendować walnemu zgromadzeniu, po uzyskaniu stosownej aprobaty rady nadzorczej, przeprowadzenie w każdym roku obowiązywania polityki dystrybucji zysków skupu akcji własnych o wartości co najmniej 50% zysku netto spółki za poprzedni rok obrotowy, biorąc pod uwagę sytuację finansową i potrzeby inwestycyjne spółki oraz spółek grupy kapitałowej, w tym związane z realizacją umów inwestycyjnych, jak również zapotrzebowanie spółek na płynne środki pieniężne" - czytamy w komunikacie.

Benefit Systems podał, że polityka dystrybucji zysków obowiązuje i znajduje zastosowanie począwszy od podziału zysku netto spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz stanowi kontynuację polityki Dywidendy z dnia 25 września 2012 roku.

Intencją zarządu jest przeprowadzenie skupu akcji w formie oferty zakupu akcji złożonej akcjonariuszom spółki za pośrednictwem domu maklerskiego, podano także.

"Skupione akcje własne mogą być przeznaczone do umorzenia na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia bądź do dalszej odsprzedaży, wymiany lub też na inny cel określony uchwałą zarządu" - czytamy dalej.

Benefit Systems poinformował także, że rada nadzorcza przyjęła założenia do programu motywacyjnego dla zarządu i kluczowych pracowników na lata 2017-2020. 

Uczestnikami programu będzie maksymalnie 15 osób z wyższego kierownictwa (zarząd i dyrektorzy)i maksymalnie 15 osób z kierownictwa średniego szczebla. Spółka nie wyklucza jednak skierowania programu do szerszego kręgu odbiorców.

Spółka planuje emisję warrantów 100 000 warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia takiej samej liczby akcji spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, podzielonych na cztery równe transze maksymalnie po 25 000 warrantów subskrypcyjnych w każdym roku obowiązywania programu. W każdym roku obowiązywania programu  zarząd może objąć nie więcej niż 50% warrantów subskrypcyjnych (12 500 sztuk) na dany rok.

Akcje oferowane w ramach programu pochodzić będą z warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki jako akcje nowej emisji.

Realizacja programu uzależniona będzie od kryteriów:  lojalnościowego - pozostawanie w stosunku służbowym na dzień 31 grudnia roku, w którym zawarto umowę uczestnictwa w programie z danym uczestnikiem programu;  ekonomicznego - osiągnięcie założonego na dany rok obowiązywania programu poziomu skonsolidowanego zysku brutto (z wyłączeniem kosztów programu);  indywidualnego - ocena pracy uczestnika programu.

Grupa Kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą innowacyjnych rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie między innymi: karty sportowe oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym warszawskiej giełdy.