Polimex-Mostostal 

Antoni Józwowicz zastąpił Joannę Makowiecką-Gaca jako prezes Polimeksu. Rada Nadzorcza Polimex-Mostostal odwołała ze składu zarządu prezesa Joannę Makowiecką-Gaca oraz odwołała wiceprezesa zarządu Krzysztofa Cetnara. Jednocześnie powołała do składu zarządu na stanowisko prezesa Antoniego Józwowicza, na stanowisko wiceprezesa Tomasza Kucharczyka, na stanowisko wiceprezesa Tomasza Roweckiego, podała spółka. Nowy zarząd został powołany na okres do końca obecnej trzyletniej kadencji. 

Radpol 

Daniel Dajewski zrezygnował z członkostwa w zarządzie Radpolu, w tym z funkcji prezesa, podała spółka. „Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2015" – czytamy w komunikacie. Rezygnacja Daniela Dajewskiego została uzasadniona ważnymi przyczynami natury osobistej, podano również.

Bogdanka 

Lubelski Węgiel Bogdanka przeprowadziła test wskazujący na utratę bilansowej wartości aktywów w wysokości 624,8 mln zł, podała spółka. "W związku z zakończeniem prac związanych z testem na utratę wartości aktywów zgodnie z wymogami MSR 36 w dniu 4.03.2016 r. podjęta została decyzja o dokonaniu odpisu aktualizującego bilansową wartość aktywów. Wyniki przeprowadzonego testu wskazują na utratę bilansowej wartości aktywów w wysokości 624,8 mln zł. Wartość odpisu z tytułu utraty wartości aktywów obciąży wynik operacyjny, natomiast nie będzie miała wpływu na wynik EBITDA" -czytamy w komunikacie. Jednocześnie spółka zwraca uwagę, iż powyższe operacje mają charakter księgowy i nie wpływają na jej sytuację płynnościową, podano również. "Spółka zastrzega, że prezentowana powyżej wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie. Ostateczne wyniki testu i wielkość odpisu aktualizującego zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych LW Bogdanka S.A. za rok 2015, których publikację zaplanowano na 21 marca 2016 roku" - czytamy dalej.

Enea 

Enea dokonała odpisów na ok. 1,7 mld zł w sprawozdaniu finansowym oraz niemal 2,09 mld zł w jednostkowym, wynika z komunikatu spółki. "W ramach Segmentu Wytwarzania testami objęto obszary: Elektrownie Systemowe, Ciepło, Odnawialne Źródła Energii (Wiatr, Woda). Wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Enea w Segmencie Wytwarzania wyniki przeprowadzonych testów wskazują na utratę bilansowej wartości aktywów, która ujęta będzie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Enea na łączną kwotę 1.702,8 mln zł (Obszar Elektrownie Systemowe: 1.222,3 mln zł, Obszar Ciepło: 253,6 mln zł, Obszar OZE: 226,9 mln zł), w tym: - rzeczowe aktywa trwałe – 1.501,6 mln zł, - wartości firmy rozpoznane przy rozliczaniu transakcji nabycia udziałów – 201,2 mln zł" - czytamy w komunikacie. W jednostkowym sprawozdaniu finansowym Enea za rok obrotowy 2015 przeprowadzone testy wskazują konieczność ujęcia odpisów z tytułu utraty bilansowej wartości udziałów w Enea Wytwarzanie w wysokości 2.089,8 mln zł.Jednocześnie emitent zwraca uwagę, iż powyższe operacje mają charakter księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową spółki oraz jej grupy kapitałowej, podano również. Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. 

Action 

Action odwołał prognozy skonsolidowanych wyników finansowych Grupy na rok 2015 >>>>  

Vantage Development

Promenady VII VD, spółka zależna Vantage Development, zawarła z firmą FSMnW Wrocław przedwstępną umowę w przedmiocie realizacji na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ulicy Zakładowej budynku mieszkalnego obejmującego 138 lokali, a następnie sprzedaży na rzecz FSMnW prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności wybudowanego budynku wraz z wykończeniem i wyposażeniem lokali, za cenę nie niższą niż 38,3 mln zł netto, podała spółka. "W ramach transakcji sprzedający zawarł z kupującym umowę najmu gwarantowanego lokali niemieszkalnych" – czytamy w komunikacie.

ZM Ropczyce 

Zakłady Magnezytowe Ropczyce proponują wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy z zysku netto wygenerowanego za 2015 rok w wysokości 0,9 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>>  

ZM Ropczyce odnotowały 13,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 10,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

PKO BP 

PKO Bank Polski odnotował 2 609,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 3 254,12 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

Synthos 

Synthos odnotował 426 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 357 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Nakłady inwestycyjne Synthosa w 2016 r. wyniosą około 500 mln zł, podała spółka. Grupa planuje rozwój organiczny i może dokonywać akwizycji. >>>>  

Zarząd Synthosa zdecydował o rekomendowaniu radzie nadzorczej i walnemu zgromadzeniu niewypłacania dywidendy z zysku za 2015 r., podała spółka. "Zarząd emitenta podjął uchwałę nr VIII/4/2016 w sprawie rekomendowania walnemu zgromadzeniu Synthos S.A. przeznaczenia całego zysku spółki za rok 2015 na kapitał zapasowy i niewypłacania dywidendy za rok 2015" – czytamy w komunikacie. W ub.r. akcjonariusze Synthosu zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 330,81 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję.

Kruk 

Kruk odnotował 204,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 151,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Kruk planuje dalsze intensywne inwestycje w zakup portfeli wierzytelności i szacuje, że może na nie przeznaczyć nawet 1 mld zł w tym roku. Spółka oczekuje, że jej wynik netto w skali roku poprawi się, poinformowali przedstawiciele spółki. >>>>  

Kruk przydzielił 150 000 obligacji kuponowych zwykłych o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1 tys. zł każda oraz o łącznej wartości emisyjnej 150 mln zł, podała spółka. "Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie stopy WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o 3,25 punktu procentowego w skali roku (marża)" - czytamy w komunikacie. Kruk podał wcześniej, że środki finansowe pozyskane przez spółkę z emisji zamierza przeznaczyć na cele związane z finansowaniem nabycia pakietów wierzytelności przez podmioty należące do grupy kapitałowej Kruk lub na refinansowanie zadłużenia grupy lub na finansowanie rozwoju grupy. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst lub BondSpot.

Kruk nie prowadzi rozmów z Kredyt Inkaso w sprawie przejęcia tej spółki, poinformował członek zarządu Michał Zasępa. "Nie jesteśmy w trakcie rozmów na temat przejęcia Kredyt Inkaso, ale jesteśmy gotowi na zakup każdej spółki i portfela, jeśli to będzie to dla nas ciekawa okazja. Jeśli cena byłaby atrakcyjna, to oczywiście - będziemy zainteresowani" - powiedział Zasępa podczas konferencji prasowej. Projektów jest tyle, że władz Kruka nie martwi, ze zostało niewiele podmiotów do przejęcia na rynku, dodał członek zarządu. Zasępa ocenił, że rynek wierzytelności w Polsce już bardzo się skonsolidował, co stwarza lepsze warunki do rozwoju tych, którzy na nim pozostali.

Prairie Mining Limited 

Prairie Mining Limited odnotowało 6,92 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II poł. 2015 r. wobec 1,07 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Impel 

Zarząd Impela zarekomenduje radzie nadzorczej i walnemu zgromadzeniu niewypłacanie dywidendy za 2015 r., podała spółka. "Zarząd Impel S.A. informuje, iż na posiedzeniu (...) 7 marca 2016 roku podjął decyzję o przedłożeniu radzie nadzorczej i zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki rekomendacji niewypłacenia dywidendy z zysku za 2015 rok" – czytamy w komunikacie. W ub.r. akcjonariusze Impela zdecydowali o przeznaczeniu 19,3 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości tj. 1,5 zł na jedną akcję.