Zysk netto z działalności zaniechanej wyniósł 4,35 mln USD w 2015 r. wobec 21,8 mln USD zysku rok wcześniej.

"Segment 'Ukraina' prezentowany jest jako działalność zaniechana oraz przeznaczony do sprzedaży na dzień i za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r." - zaznaczono w raporcie.  8 lutego 2016 r. Serinus ogłosił zamknięcie transakcji sprzedaży 70% akcji posiadanych na Ukrainie na rzecz Resano Trading Ltd. W wyniku realizacji transakcji Spółka otrzymała łącznie środki pieniężne w kwocie wynoszącej 32,9 mln USD.

Strata z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 49,1 mln zł w 2015 r. wobec 30,5 mln USD straty w 2014 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,98 mln USD w 2015 r. wobec 45 mln USD rok wcześniej.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Tunezji i Rumunii, profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Rumunii oraz działalność wydobywczą w Tunezji.