"Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki postanawia, że część zysków zatrzymanych wykazanych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2015 rok w wysokości 34 858 486,50 zł powstałych w wyniku ujęcia zysków aktuarialnych oraz korekt wpłat zysku lat ubiegłych zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy. Łączna kwota dywidendy będzie wynosiła 41.660.486,50 zł, z czego 6.802.000 zł będzie pochodziło z zysku netto za rok 2015, a 34 858 486,50 zł z zysków zatrzymanych" – czytamy w projekcie uchwały.

Wypłata dywidendy nastąpi w wysokości 2,30 zł na jedną akcję. Jednocześnie ustala się dzień dywidendy na 10 maja oraz dzień wypłaty dywidendy na 25 maja, podano również.

Liczba akcji objętych dywidendą wyniesie 18 113 255 sztuk.

MLP Group jest jednym z wiodących deweloperów powierzchni magazynowo-produkcyjnych w Polsce. Specjalizuje się w projektach built-to-suit, pod określone potrzeby najemcy. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.