PKN Orlen

PKN Orlen odnotował 2 837 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 5 811 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Zarząd PKN Orlen postanowił rekomendować walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczenie 855,42 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 2 zł na akcję podała spółka.>>>>  

PKN Orlen ze względu na konieczność zapewnienia stabilnego zaopatrzenia w ropę naftową będzie dywersyfikował dostawy tego surowca – zapowiedział prezes płockiego koncernu Wojciech Jasiński w opublikowanym w czwartek sprawozdaniu finansowym spółki za 2015 r. >>>> 

W 2015 r. wynagrodzenie członków zarządu PKN Orlen wyniosło łącznie 13,5 mln zł, a członków rady nadzorczej 1,5 mln zł. Rok wcześniej wynagrodzenie zarządu płockiego koncernu osiągnęło w sumie poziom 11,7 mln zł, a rady nadzorczej 1,3 mln zł - podała spółka. >>>> 

Grupa Kęty 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kęty wyniosą w I kw. 2016 r. ok. 505 mln zł, czyli będą wyższe o ok. 8% r/r, podała spółka. Szacuje przy tym, iż skonsolidowany zysk netto kwartału wyniesie ok. 50 mln zł, tj. wzrośnie o 40% r/r. >>>>

ZA Puławy 

Zarząd Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 200,7 mln zł z zysku netto za 2015 r. i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na dywidendę, co oznacza wypłatę 10,5 zł na akcję, podała spółka. >>>> 

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy powołało do rady nadzorczej Janusza Cendrowskiego, Ignacego Chwesiuka, Leszka Lewickiego i Jakuba Troszyńskiego, podała spółka. >>>> 

InPost

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił w całości skargę Centrum Usług Wspólnych (CUW) o wznowienie postępowania dotyczącą przetargu nieograniczonego nr 2014/9 na świadczenie usług pocztowych dla administracji państwowej, poinformował InPost.>>>> 

DTP 

Zarząd DTP zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 2,86 mln zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,08 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

OEG

Słowackie spółki zależne OEG - Olympic Casino Slovakia i Olympic F&B zawarły umowę o połączeniu, podał Olympic. Połączenie zostanie sfinalizowane w ciągu tego roku, a w ramach fuzji Olympic F&B połączy się z Olympic Casino Slovakia. Celem transakcji jest dostosowanie struktury grupy. "Fuzja spółek zależnych nie ma bezpośredniego wpływu na działalność gospodarczą OEG Group" - podano także.

Buwog AG 

Buwog AG odnotował 163,5 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. r. fin. 2015/2016 (1 maja 2015 - 31 stycznia 2016) wobec 3,3 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Echo Investment 

Echo Investment osiągnęło 100% komercjalizacji III etapu Outlet Park Szczecin, podała spółka. "W ramach III etapu Outlet Park Szczecin zyska blisko 3 500 m2 powierzchni handlowej. Została ona już w 100% wynajęta, a wypełni ją sklep sieci Media Expert (ponad 900 m2), klub fitness Befit Clubs (1 500 m2) i centrum medyczne Dom Lekarski (900 m2)" - czytamy w komunikacie. 

Uniwheels 

Uniwheels odnotował 40,69 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2015 r. wobec 22,77 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Zarząd Uniwheels zarekomendował akcjonariuszom wypłatę 1,65 euro dywidendy na akcję za 2015 r., podała spółka.>>>>  

Uniwheels oczekuje w tym roku "wysokiego jednocyfrowego" tempa wzrostu sprzedaży (w sztukach i przychodów) oraz "jednocyfrowej dynamiki wzrostu" EBITDA, podała spółka.>>>>  

Comarch 

Comarch dostarczy rozwiązanie Comarch ECM Customer Care dla linii lotniczych Scandinavian Airlines (SAS), podała spółka. >>>>  

Ursus 

SGB-Bank oraz Ursus podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie promocyjnego finansowania zakupu fabrycznego ciągników i maszyn rolniczych produkowanych przez Ursus, podała spółka.>>>>  

WSiP 

Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne (WSiP) odnotowały 8,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2015 r. wobec 15,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Marvipol  

Zarząd Marvipolu chce przeznaczyć na dywidendę 50% zysku jednostkowego za 2015 r., podała spółka. >>>> 

Wittchen   

Akcjonariusze Wittchena zdecydują o przeznaczeniu 11,95 mln zł z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,66 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie, zwołane na 26 kwietnia br. >>>> 

Budimex 

Akcjonariusze Budimeksu zdecydują o przeznaczeniu 207,81 mln zł na dywidendę za 2015 r., co da wypłatę w wysokości 8,14 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia, zwołanego na 26 kwietnia br. >>>>  

Grupa Organic Farma Zdrowia

Grupa Organic Farma Zdrowia zwiększyła przychody o 24% r/r do 80,8 mln zł w 2015 r., podała spółka. „EBITDA zwiększyła się o 62% do 3,4 mln zł, a rentowność tego wskaźnika osiągnęła 4,2%. W 2014 roku Grupa Organic Farma Zdrowia odnotowała 15 tys. zł straty, a w minionym roku zysk netto wyniósł 1,05 mln zł" - czytamy w komunikacie. "Nasze szacunki wskazują, że w Polsce trend wzrostowy na rynku żywności ekologicznej powinien utrzymać się przez kolejne dziesięciolecia, aby rynek mógł zbliżyć się do wielkości spożycia produktów eko w Unii Europejskiej. We Wspólnocie wskaźnik ten jest obecnie 10-cio krotnie większy niż u nas i wynosi ok. 44 euro na osobę" - powiedział prezes Grupa Organic Farma Zdrowia Sławomir Chłoń, cytowany w komunikacie. Obecnie do Grupy należy 38 sklepów w całym kraju, w planach jest trzykrotne powiększenie potencjału logistyczno-magazynowego, a także wprowadzenie programu franczyzowego.

Kruk 

Kruk przydzielił obligacje serii AB1 o łącznej wartości nominalnej 65 mln zł, podała spółka. "Spółka przydzieliła inwestorom papiery o rekordowe łącznej wartości nominalnej 65 mln zł, z terminem zapadalności wynoszącym 5 lat i oprocentowaniem zmiennym opartym o WIBOR 3M powiększonym o marżę w wysokości 315 punktów bazowych. 979 inwestorów złożyło łączne zapisy na kwotę ponad 336 mln zł. Stopa redukcji wyniosła 81%" - czytamy w komunikacie.

EMF 

Cena w wezwaniu Penta Investments i Krockella do sprzedaży akcji Empik Media & Fashion (EMF) została podniesiona do 4,35 zł z 3,49 zł pierwotnie, podał pośredniczący Trigon DM. >>>>  

Pekabex

Pekabex Bet - spółka w 100% zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex - zawarła ze spółką NCC Construction Sverige AB umowę, której przedmiotem jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż prefabrykowanej konstrukcji szpitala dla dzieci i młodzieży Drottning Silvia's w Ostra (w Szwecji), podała spółka. Wynagrodzenie zostało określone na kwotę 32,2 mln zł. Termin zakończenia robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy został ustalony na 21. tydzień 2017 r., podano w komunikacie. 

Exillon Energy 

Dmitry Margelov został mianowany prezesem Exillon Energy. Zastąpi na tym stanowisku Alexandra Suchkova, podała spółka. >>>> 

Ghelamco 

Ghelamco Invest przydzieliła wszystkie oferowane 300 000 obligacji serii PPF 622 inwestorom, podała spółka. Wartość emisji wyniosła 30 mln zł. "Cena nominalna jednej obligacji wynosiła 100 zł. Cena emisyjna jednej obligacji uzależniona była od terminu złożenia zapisów. Zapisy na oferowanych 300 000 obligacji prowadzono od 11 marca 2016 r. do 23 marca 2016 r. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału obligacji dokonano w dniu 24 marca 2016 r." - czytamy w komunikacie.

Getin Noble Bank 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Getin Noble Bankowi dodatkowy wymóg kapitałowy w ujęciu grupy kapitałowej, podał bank. Minimalne współczynniki kapitałowe na koniec czerwca 2016 r. mają wynosić w ujęciu skonsolidowanym: współczynnik kapitału podstawowego T1= 11,76%; łączny współczynnik kapitałowy TCR= 15,26%, a w ujęciu jednostkowym: współczynnik kapitału podstawowego T1= 11,77%, łączny współczynnik kapitałowy TCR= 15,28%. KNF zaleciła bankowi również zatrzymanie zysku. "Komisja wskazała, że utrzymywanie adekwatnego poziomu funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych winno być uwzględnione zarówno na poziomie jednostkowym […], jak i z perspektywy Grupy kapitałowej" – czytamy w komunikacie.

BGŻ BNP Paribas  

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleca utrzymanie przez Grupę Kapitałową Banku BGŻ BNP Paribas funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 0,72 p.p., który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada 0,54 p.p.), podał bank. "W związku z powyższym na koniec 2015 r. zalecane przez KNF minimalne współczynniki kapitałowe banku, uwzględniając dodatkowy wymóg kapitałowy, w ujęciu skonsolidowanym powinny wynosić co najmniej: współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 - 9,54% oraz łączny współczynnik kapitałowy TCR - 12,72%. Współczynniki kapitałowe w ujęciu jednostkowym pozostają bez zmian i powinny wynosić co najmniej: Tier 1 - 9,53%, a TCR - 12,71%" – czytamy w komunikacie. Na dzień 31 grudnia 2015 roku bank spełniał wymagania KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym, podano również. 

Wirtualna Polska Holding

Wirtualna Polska Holding rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie całego zysku spółki za rok 2015 na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy za rok 2015, podała spółka. Zamierza ona wykorzystać wynik finansowy z tego okresu na finansowanie rozwoju działalności grupy.>>>> 

ATM  

MCI.PrivateVentures FIZ, działający na rachunek subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0, ogłosił wezwanie na 6,817 mln akcji ATM, stanowiących 18,76% liczby głosów po cenie 10,37 zł sztuka, podał pośredniczący w wezwaniu Millennium DM. Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów to 14 kwietnia 2016 r. Data zakończenia przyjmowania zapisów to 27 kwietnia 2016 r. Przewidywany dzień transakcji sprzedaży na GPW przypada 29 kwietnia 2016 r. (w każdym razie nie będzie to później niż w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów). Przewidywany dzień rozliczenia to 2 maja 2016 r. (w każdym razie nie będzie to później niż w ciągu 3 dni roboczych po dniu transakcji sprzedaży na GPW), podano w komunikacie. Na dzień ogłoszenia wezwania wzywający i jego podmiot zależny AAW III posiadają 5 175 730 akcji spółki.

Polenergia  

Akcjonariusze Polenergii zdecydowali o przeznaczeniu 22,72 mln zł z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego przez spółkę w latach poprzednich na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, wynika z uchwał walnego. >>>> 

PCC Rokita 

Akcjonariusze PCC Rokita zdecydują o wypłacie 88,94 mln zł dywidendy, czyli 4,48 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na dzień 20 kwietnia.  „[…] zysk netto za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w kwocie 89 115 978 zł zostaje podzielony w następujący sposób: 1. kwota 88 942 784 zł, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki i zostanie wypłacona akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 4,48 zł za jedną akcję, 2. kwota 173 194 zł zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy" – czytamy w projekcie uchwały. Dzień dywidendy ma być ustalony na 28 kwietnia, a termin wypłaty dywidendy na 13 maja, podano również w projekcie.