Uwzględniając zrzeczenie się przez AMC III Moon B.V. prawa do dywidendy, na dzień 23 maja 2016 roku, łączna liczba akcji w kapitale zakładowym spółki na które wypłacona zostanie dywidenda z zysku za rok obrotowy wynosi 3.316.687.

"Kwota dywidendy z zysku za rok obrotowy może ulec zwiększeniu oraz kwota zysku netto za rok obrotowy przeznaczona na kapitał zapasowy spółki może ulec zmniejszeniu o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na jedną akcję oraz liczby akcji serii F oraz G emitowanych w ramach kapitału warunkowego przez spółkę, o ile zostaną wyemitowane do dnia dywidendy" - czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy ustalono na 29 czerwca 2016. Termin wypłaty dywidendy ustalono w dwóch ratach:

a) pierwsza rata w wysokości 8,00 zł na jedną akcję, płatna w dniu 15 lipca 2016 roku,

b) druga rata w wysokości 6,41 zł na jedną akcję, płatna w dniu 30 września 2016 roku, podano również.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze PEManagers zdecydowali o wypłacie 36,8 mln zł dywidendy z zysku za 2014 r. Uwzględniając to, że AMC Moon B.V. zrzekł się prawa do dywidendy za 2014 r., wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniosła 12,04 zł.

Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od kwietnia 2015 r.

(ISBnews)