"Zamiarem spółki jest uzyskanie wpływów brutto z emisji akcji oferowanych w ramach oferty w wysokości od 50 do 300 mln zł. Wysokość wpływów netto spółki z emisji akcji oferowanych będzie uzależniona od łącznej wysokości kosztów przeprowadzenia oferty - na datę prospektu spółka szacowała, że wartość wpływów netto z emisji akcji oferowanych w ramach oferty wyniesie od ok. 49,1 mln zł do ok. 296,9 mln zł" - czytamy w prospekcie.

W ramach oferty oferowanych jest 3 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C. Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu nie mniej niż 500 tys. i nie więcej niż 3 mln ww. akcji i PDA spółki. Dodatkowo emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW 161 500 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

"Celem emisji akcji oferowanych w ramach oferty jest pozyskanie przez spółkę środków, które spółka wykorzysta na:
(i) wykup niemających formy dokumentu obligacji niezabezpieczonych na okaziciela serii A spółki - spółka zamierza przeznaczyć na ten cel kwotę 17 400 000 zł;
(ii) wykonanie opcji call - spółka zamierza przeznaczyć na ten cel kwotę ok. 114 500 000 zł (z zastrzeżeniem założeń przedstawionych poniżej);
(iii) nabycie przynajmniej jednej nowej nieruchomości, starannie wyselekcjonowanej i w pełni odpowiadającej rygorystycznie określonym kryteriom strategii inwestycyjnej emitenta - spółka zamierza przeznaczyć na ten cel kwotę nie mniej niż 20 000 000 zł i nie więcej niż 165 000 000 zł;
(iv) odkupienie udziałów w RD2 SCSp od RDMH Property, wyłącznie w sytuacji, w której wpływy z oferty, z zastrzeżeniem priorytetów inwestycyjnych opisanych w punktach (i)-(iii) powyżej, pozwolą na sfinansowanie dodatkowego wydatku związanego z aktywami inwestycyjnymi - spółka zamierza przeznaczyć na ten cel kwotę ok. 11 000 000 zł" - czytamy w prospekcie.

Po przeprowadzeniu oferty, emitent w pierwszej kolejności, zamierza zrealizować cel emisyjny wskazany w punkcie (i) powyżej, tj. wykupić w całości obligacje. Termin wykupu został ustalony na dzień 27 lipca 2016 r. Ewentualny wykup obligacji zostanie przeprowadzony po cenie równej cenie nominalnej obligacji. Łączna wartość nominalna obligacji wynosi 4 mln euro, podano także.

W efekcie wykonania opcji call, emitent będzie posiadał 85 udziałów w RD2 SCSp stanowiących 84,16% kapitału RD2 SCSp oraz 100 udziałów w RD3 SCSp stanowiących 99,01% kapitału RD3 SCSp. RD2 SCSp i RD3 SCSp stanowią spółki, będące częścią struktur inwestycyjnych, poprzez które emitent posiada udziały w SPV Malta House i SPV Alchemia (reprezentujących 99,99% kapitału tych podmiotów) będących właścicielami, odpowiednio, nieruchomości Malta House (Struktura Malta House) i nieruchomości Alchemia (Struktura Alchemia). Realizacja tego zamiaru ma istotne znaczenie z punktu widzenia kontroli kapitałowej nad RD2 SCSp i RD3 SCSp, co w szczególności wyeliminuje czynniki ryzyka związane ze statusem emitenta jako wspólnika mniejszościowego tych podmiotów, wyjaśniono.

Wartość nominalna jednej akcji oferowanej wynosi 10 zł. Akcje oferowane nie są uprzywilejowane, nie istnieją ograniczenia w ich zbywalności oraz z akcjami tymi nie są związane żadne obowiązki świadczeń dodatkowych, podano również.

"Emitent wstępnie oferuje akcje serii C w następujących transzach:

- w ramach transzy detalicznej (TD) – oferuje się do 600 000 akcji serii C

- w ramach transzy inwestorów instytucjonalnych (TII) – oferuje się do 2 400 000 akcji serii C.

Po przeprowadzeniu procesu book-buildingu emitent ustali i poda do publicznej wiadomości, w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie, informację o ostatecznej liczbie akcji serii C oferowanych w każdej z transz" - czytamy dalej.

Harmonogram oferty jest następujący:

- przekazanie do publicznej wiadomości przedziału cenowego lub ceny maksymalnej - 1 lipca 2016 r.
- budowa księgi popytu dla inwestorów w transzy inwestorów instytucjonalnych - od 1 do 4 lipca 2016 r. (deklaracje będą przyjmowane do godz. 14.00)
- podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby akcji serii C oferowanych w poszczególnych transzach - najpóźniej do godz. 8.00 w dniu 5 lipca 2016 r.
- przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje oferowane w ramach TD - od 5 do 7 lipca 2016 r.
- przyjmowanie zapisów i wpłat w TII, którzy otrzymali zaproszenia do złożenia zapisów - od 5 do 7 lipca 2016 r.
- przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje oferowane w ramach TII na zasadach ogólnych - od 5 do 8 lipca 2016 r.
planowany termin przydziału i zakończenia oferty - 12 lipca 2016 r.

Wczoraj zarząd informował, że jego "intencją jest możliwie najszybsze przeprowadzenie oferty".

Po zakończeniu IPO, RDP będzie pierwszą publiczną spółką rynku wynajmu nieruchomości, która statutowo wypłaca akcjonariuszom nie mniej niż 90% zysku w postaci dywidend.

W portfelu inwestycyjnym spółki znajdują się obecnie biurowce klasy A w Gdańsku (Alchemia I) oraz Poznaniu (Malta House).

Reino Dywidenda Plus to pierwszy polski REIT działający w formie spółki akcyjnej, spełniający międzynarodowe standardy obowiązujące tego typu strukturę, która pozwala inwestować w duży, stabilny i odporny na dekoniunkturę rynek nieruchomości, nie tylko instytucjom, ale również drobnym inwestorom. Na świecie tego typu struktury działają od lat '60 XX w. Są jednym z najpopularniejszych aktywów wśród funduszy emerytalnych i osób prywatnych, chcących bezpiecznie i długoterminowo pomnażać swój majątek.

(ISBnews)