"Decyzja Komisji nie jest ostateczna. Spółka skorzysta z trybu odwołania i złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Komisję" - czytamy w komunikacie.

KNF podała wczoraj, że podjęła decyzję o wykluczeniu bezterminowym akcji Petrolinvestu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na GPW, co nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja Komisji stanie się ostateczna. Zgodnie z komunikatem Komisji, decyzja została podjęta wobec stwierdzenia naruszeń polegających na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych.

Petrolinvest koncentruje się na handlu gazem płynnym i ropą naftową. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.