Zysk operacyjny wyniósł 18,62 mln zł wobec 64,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 113,82 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 129,49 mln zł rok wcześniej.

Wynik z operacji na instrumentach finansowych wyniósł 111,09 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 126,46 mln zł rok wcześniej.

"Spadek wyniku z instrumentów finansowych w I półroczu 2016 roku spowodowany był mniejszą zmiennością na rynkach finansowych niż w analogicznym okresie 2015 roku. Ponadprzeciętna zmienność w I półroczu 2015 roku wynikała z uwolnienia kursu franka szwajcarskiego w styczniu 2015 roku oraz rozpoczęcia programu luzowania ilościowego przez Europejski Bank Centralny w marcu 2015 roku. W I półroczu 2016 roku ważnym wydarzeniem był Brexit, czyli głosowanie Wielkiej Brytanii nad ewentualnym wyjściem lub pozostaniem kraju w Unii Europejskiej. Dzięki podjętym przez rynki finansowe działaniom ostrożnościowym, zmienność na rynkach wywołana wynikami referendum nie powtórzyła scenariusza wydarzeń zaobserwowanych w styczniu ubiegłego roku" - czytamy w raporcie.

Grupa przygotowując się do referendum zwiększyła minimalne depozyty na instrumentach potencjalnie najbardziej narażonych na gwałtowny ruch (pary walutowe z GBP, indeksy europejskie). Zabieg ten miał na celu ograniczenie ekspozycji klientów na wymienionych instrumentach, podano także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 20,14 mln zł wobec 49,69 mln zł zysku rok wcześniej.

X-Trade Brokers DM S.A. prowadzi działalność maklerską i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od maja 2016 r.

(ISBnews)