Umowa pożyczki raz zawarta może być wypowiedziana przez pożyczkodawcę w przypadku, gdy pożyczkobiorca nie zwróci pożyczki lub miesięcznej raty w terminie. Pożyczkobiorca także ma możliwość rozwiązania umowy pożyczki. Może to uczynić korzystając z prawa odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia przez konsumenta od umowy o kredyt konsumencki zostało określone w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 1497), dalej jako u.k.k. Wzmianka o prawie do odstąpienia od umowy najczęściej jest zamieszczana wśród końcowych postanowień umowy pożyczki.

Poprzez odstąpienie od umowy konsument rozwiązuje ją. Obie strony mają obowiązek zwrotu tego, co od siebie otrzymały. Konsument zwraca kwotę pożyczki, zaś instytucja pożyczkowa zwraca koszt opłaty przygotowawczej i inne opłaty pobrane od konsumenta.

Czy pożyczkobiorca musi płacić odstępne?

Zgodnie z art. 54 ust. 1 u.k.k. instytucja pożyczkowa nie może obciążyć konsumenta żadnymi kosztami w związku z jego odstąpieniem od umowy, ale ma prawo pobrać odsetki kapitałowe za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia jego spłaty. Nie ma zatem możliwości nałożenia na konsumenta obowiązku zapłaty tzw. odstępnego. Pod tym pojęciem należy rozumieć kwotę pieniężną daną instytucji pożyczkowej tytułem odstąpienia od umowy. Wprowadzenie takiego obowiązku byłoby sprzeczne z treścią art. 54 ust. 1 u.k.k.

W przypadku umów, które nie podlegają przepisom u.k.k. (np. umowy sprzedaży) zawieranych z konsumentem zastrzeżenie odstępnego jest dopuszczalne. Uiszczenie kwoty tytułem odstępnego jest warunkiem skuteczności oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Jak skorzystać z prawa odstąpienia od umowy pożyczki?

Konsument, który chce odstąpić od umowy pożyczki powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i przesłać je listem poleconym na adres pożyczkodawcy. Warto uważnie zapoznać się z treścią umowy pożyczki. W umowie instytucja pożyczkowa może wskazać inny sposób wyrażenia woli o odstąpieniu od umowy. Zachowanie formy pisemnej oświadczenia oraz wysłanie go listem poleconym jest bardzo korzystne dla konsumenta ze względów dowodowych – gdyby doszło do sporu pożyczkodawca bez trudu wykaże, że dopełnił formalności związanych z odstąpieniem od umowy.

Oprócz wyrażenia woli o odstąpieniu od umowy w taki sposób, aby pożyczkodawca mógł się zapoznać z treścią oświadczenia, konsument musi dopełnić obowiązku zwrotu pożyczonej kwoty. Zwrot powinien zostać dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy (zob. art. 54 ust. 2 u.k.k.). Nie ma znaczenia, czy konsument wybrał darmowe pożyczki online, czy korzysta z oferty po raz kolejny. Odstąpienie od umowy wygląda w taki sam sposób.

Prawo odstąpienia nie jest bezterminowe

Pamiętaj, że na odstąpienie od umowy pożyczki masz tylko 14 dni od dnia zawarcia umowy. W drodze wyjątku, jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie zawiera wszystkich wymaganych informacji 14 – dniowy termin biegnie od dnia ich dostarczenia (zob. art. 53 ust. 2 u.k.k.). Przepis ten ma charakter semiimperatywny. Oznacza to, że instytucje pożyczkowe mogą ustalić w treści ramowej umowy pożyczki dłuższy termin na odstąpienie od umowy. Nie byłoby to jednak korzystne z perspektywy pewności obrotu. Konsumenci rzadko zwracają uwagę na termin odstąpienia od umowy. Znacznie większe znaczenie ma wartość RRSO, wysokość maksymalna pożyczki i okres jej spłaty. Jeżeli chwilówki online sprawdź Terve.pl gdzie są prezentowane wymienione wyżej informacje. Chcąc zaś sprawdzić termin odstąpienia od umowy zajrzyj do ramowej umowy pożyczki.

Skuteczne odstąpienie od umowy pożyczki jest oświadczeniem woli przekazanym w terminie i w taki sposób, aby pożyczkodawca mógł się z nim zapoznać. Nie jest konieczny zwrot pożyczki przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu. Wyżej powołane przepisy wyraźnie wskazują na to, że na zwrot pożyczki konsument ma maksymalnie 30 dni od złożenia oświadczenia.