"W treści propozycji wskazano, iż spółka mogłaby nabyć akcje ZMI po spełnieniu określonych warunków, do których należy m. in. ustanie stosunku dominacji ZMI względem spółki w rozumieniu właściwych przepisów prawa oraz zakończenie przez ZMI wszelkich działań sądowych polegających na kwestionowaniu uchwał organów wewnętrznych spółki związanych z emisją akcji serii D, warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E" - czytamy w komunikacie.

ZM Ropczyce wyrażają zainteresowanie nabyciem akcji ZMI za cenę na poziomie 19 174 zł za jedną akcję. Środki finansowe niezbędne do ewentualnej finalizacji przedmiotowej akwizycji mają pochodzić z wpływów uzyskanych w wyniku emisji nowych akcji spółki lub innych dodatkowych źródeł, podano również.

Zgodnie z treścią propozycji, przedwstępne umowy sprzedaży akcji ZMI mają zostać zawarte z zainteresowanymi akcjonariuszami ZMI do 10 października 2016 r.

"Skierowanie propozycji do akcjonariuszy ZMI stanowi kontynuację działań związanych z zamierzonym przez spółkę przejęciem oraz włączeniem do konsolidacji działalności operacyjnej prowadzonej przez ZMI, o czym spółka informowała w treści opinii zarządu spółki uzasadniającej powody pozbawienia w całości prawa poboru nowych akcji spółki oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach upoważnienia określonego w art. 9a statutu spółki, a także proponowaną cenę emisyjną przedmiotowych papierów wartościowych" - czytamy dalej.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)