Strata operacyjna wyniosła 4,07 mln zł wobec 80 tys. zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,13 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 10,69 mln zł rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa i2 Development S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku osiągnęła 9 881 823,82 zł przychodu netto ze sprzedaży produktów (w tym 9 625 927,03 zł z działalności deweloperskiej i budowlanej). Pierwszy kwartał 2017 roku zamknął się stratą netto w kwocie -4 078 799,32 zł. Strata na działalności operacyjnej łącznie wyniosła -4 070 608,09 zł, a na jej wysokość w głównej mierze wpłynęły: koszty zużycia materiałów i energii, usługi obce, niski poziom rozpoznania w przychodach aktów końcowych. W ocenie zarządu jednostki dominującej, strata ma charakter przejściowy i jest typowa dla działalności deweloperskiej. W Grupie przychód ze sprzedaży rozpoznawany jest w skonsolidowanych wynikach z chwilą podpisania aktu końcowego sprzedaży lokalu" - czytamy w raporcie.

Ponadto, na wynik netto wpływ miał także sposób rozpoznawania w wyniku przychodów z inwestycji, które zostały wniesione aportem w momencie powstania Grupy i które były wycenione w wartości godziwej. Wycena w wartości godziwej powoduje, że Grupa rozpoznaje na nich niewielką dodatnią lub niewielką ujemną marżę, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 38,21 mln zł wobec 4,51 mln zł straty rok wcześniej.

i2 Development jest jednym z wiodących deweloperów na rynku wrocławskim. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r. 

(ISBnews)