Inwestycja funduszu Inwestycje Selektywne FIZAN w Winterfox została dokonana w oparciu o trzy niezależne wyceny, z czego dwie sporządzone zostały przez zewnętrzne firmy audytorskie. Dodatkowo Dom Maklerski otrzymał przed inwestycją opinię prawną renomowanej kancelarii, potwierdzającą zgodność inwestycji z regulacjami dotyczącymi funkcjonowania funduszy. Decyzja inwestycyjna podejmowana była z zachowaniem najwyższej staranności.
Inwestycja w spółkę Winterfox nie miała charakteru nagłego i podstępnego, jak nieprawdziwie sugerują przedstawiciele Meridian, lecz kontynuacyjny. Rozmowy o zaangażowaniu funduszu Inwestycje Selektywne w projekt prowadzony przez Winterfox rozpoczęły się już w listopadzie 2015 r . W lutym 2016 r . nastąpiło pierwsze zaangażowanie w projekt poprzez objęcie obligacji za 5 mln zł, oprocentowanych na 15 proc. w skali roku. Obligacje oraz odsetki zostały w całości spłacone już w lipcu 2016 r ., wszystko przy zachowaniu najwyższej staranności oraz za zgodą odpowiednich komitetów.
Pan Michał Matynia, obecny prezes zarządu Meridian Fund Management SA, który odżegnuje się od Winterfox, przez cały czas brał czynny udział w podejmowaniu decyzji związanych z inwestycją, a w szczególności opowiedział się na komitecie inwestycyjnym zarówno za początkową inwestycją dłużną w obligacje, jak i za kwestionowaną obecnie inwestycją follow on w kwietniu 2016 r . Uczestniczył też w spotkaniach oceniających i weryfikujących projekt oraz nieprzerwanie pozostawał członkiem zarządu Domu Maklerskiego odpowiedzialnym m.in. za procesy inwestycyjne, posiadając pełną wiedzę oraz podejmując aktywnie decyzje – które obecnie kwestionuje.
Pan Piotr Wiśniewski nie jest beneficjentem rzeczywistym udziałowców Winterfox – zarzut zatem ewentualnych powiązań osobowych jest pozbawiony podstaw i nieprawdziwy. Niezależnie od tego, zgodnie z par. 28 ust. 3 ówczesnego Statutu Funduszu Inwestycje Selektywne, mógł on lokować środki również w takie aktywa, w których bezpośrednio lub pośrednio współinwestorami są lub będą podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Funduszem, a także w podmioty powiązane z W Investments.
Reklama
Podkreślamy, że Dom Maklerski W Investments SA, nie mając nic do ukrycia w tym zakresie, przekazał wszystkie dokumenty związane z inwestycją Winterfox do Komisji Nadzoru Finansowego przy pierwszej sposobności.
Nierzetelność publicznych oświadczeń przedstawicieli Meridian (vide wypowiedzi prasowe Michała Matyni) potwierdza tezę, że atak na inwestycję Winterfox oraz Dom Maklerski W Investments SA służy jedynie personalnej rozgrywce prowadzonej przez Michała Matynię i Michała Krawczyka. W naszej ocenie atak na Dom Maklerski i Piotra Wiśniewskiego zrealizowano wyłącznie po to, aby odwrócić uwagę od rzeczywistych działań Meridian i członków jej organów oraz dyskredytować swoich adwersarzy. Wykorzystano w sposób instrumentalny inwestycję funduszu, aby osiągnąć swoje nieuprawnione cele.
Czy w działaniach podejmowanych obecnie przez Meridian chodzi w istocie o ochronę uczestników funduszu? Z pewnością odpowiedź na to pytanie byłaby łatwiejsza, gdyby FinCrea TFI i Meridian zaprezentowały publicznie szczegółowy wykaz inwestycji znajdujących się obecnie w portfelu funduszu zarządzanych przez Meridian oraz wyjaśniły czynności podjęte po przejęciu zarządzania nim.
OŚWIADCZENIE

W związku z pojawieniem się nieprawdziwych informacji prasowych, które sugerują, że spółka Winterfox Asset Management Limited („Spółka”) spełnia przesłanki do ogłoszenia upadłości niniejszym informujemy, że Spółka reguluje na bieżąco swoje zobowiązania, jej byt nie jest zagrożony, działalność prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami i brak jest podstaw do wszczęcia przeciwko Spółce postępowania upadłościowego.

Wartość przychodów grupy kapitałowej Spółki dynamicznie rośnie, a realizowane przez grupę projekty biznesowe rozwijają się z założeniem kontynuacji i rozwoju działalności.

Podejmowane przez kogokolwiek próby wskazywania w sposób nieprawdziwy na inną niż rzeczywista sytuację Spółki, stanowiące naruszenie jej interesów oraz jej dobrego imienia i dóbr osobistych - spotykać się będą ze zdecydowaną reakcją.

Pełnomocnik Winterfox Asset Management Limited