ZM Henryk Kania pozyskały 45 mln zł w ramach emisji obligacji serii GWarszawa, 13.10.2017 (ISBnews) - Zakłady Mięsne Henryk Kania wyemitowały obligacje serii G o wartości nominalnej 45 mln zł, a emisja doszła do skutku, poinformowała spółka.

"Spółka wyemitowała 45 tys. obligacji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, po cenie emisyjnej 1 tys. zł każda, o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł. Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi na okaziciela, nie mającymi formy dokumentu i zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Obligacje zostały zaoferowane przez skierowanie propozycji ich nabycia do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów" - czytamy w raporcie.

Celem emisji był wykup obligacji serii D, podano także.

"Wysokość oprocentowania obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 3M oraz marży odsetkowej w wysokości 525 punktów bazowych. Maksymalny termin wykupu obligacji nastąpi 12 kwietnia 2018 roku. Odsetki od obligacji będą wypłacane w okresach kwartalnych. Obligacje serii G nie są zabezpieczone" - czytamy również.

Wartość zaciągniętych przez ZM Henryk Kania zobowiązań na 30 czerwca 2017 r. wynosi: 575 482 tys. zł. Emitent ocenia, że do czasu całkowitego wykupu obligacji, wartość jego zobowiązań finansowych netto nie przekroczy 100% kapitałów własnych emitenta, podano również.

Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r.

(ISBnews)