Warszawa, 25.10.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Próchnika zdecydują 20 listopada br. o emisji 60 549 089 akcji serii O, których wartość nominalna w wyniku obniżenia kapitału zakładowego wyniesie 0,3 zł , wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zwołane na 20 listopada.

"Podwyższenie kapitału zakładowego spółki nastąpi w drodze emisji 60 549 089 nowych akcji na okaziciela serii O o wartości nominalnej

0,3 zł. Wszystkie akcje nowej emisji zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny, w tym w drodze potrącenia z wierzytelnościami pieniężnymi wobec spółki. Pokrycie akcji wkładem pieniężnym, w tym w drodze potrącenia z wierzytelnościami wobec spółki, nastąpi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Upoważnia się radę nadzorczą spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji. Cena emisyjna nie będzie niższa niż wartość nominalna akcji ustalona w wyniku obniżenia kapitału zakładowego spółki, tj. 0,3 zł" - czytamy w projektach uchwał.

Reklama

Akcje zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej, nie więcej niż 149 podmiotom wybranym przez zarząd, podano także.

"W interesie spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji" - czytamy dalej.

Walne zgromadzenie ma jednocześnie zdecydować w sprawie przeznaczenia 1,14 mln zł z kapitału rezerwowego na pokrycie strat z lat ubiegłych. Przewidziano również uchwałę, która obniża kapitał zakładowy spółki o 19,23 mln zł z celu pokrycia strat z lat ubiegłych

poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji spółki z kwoty 1 zł do 0,64 zł. W kolejnym punkcie przewidziano obniżenie kapitału zakładowego spółki o 18,16 mln zł poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 0,64 zł do 0,3 zł, a środki z obniżenia kapitału zakładowego maja zasilić kapitał zapasowy.

"Biorąc pod uwagę potrzeby kapitałowe spółki, zarząd zdecydował się na zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym m.in. emisję akcji nowej emisji. Ze względu na kształtowanie się obecnego kursu giełdowego akcji, dla umożliwienia

elastycznego plasowania emisji wskazana jest również korekta wartości nominalnej akcji, dokonana w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała przewiduje obniżenie wartości nominalnej jednej akcji spółki, z obecnego poziomu 1 zł do wysokości 0,3 zł, która stanowi wartość minimalną możliwą do uzyskania przy założeniu parametrów wskazanych w uchwale. Obniżenie kapitału zakładowego służy dodatkowo poprawie sytuacji bilansowej spółki (poprzez pokrycie znakomitej części strat z lat ubiegłych) (...) - czytamy w opinii zarządu do proponowanej uchwały.

Wyłącznie prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji nowej emisji jest w pełni uzasadnione, gdyż celem emisji jest szybkie uzyskanie środków finansowych bez długotrwałych wymogów związanych z ofertą publiczną, której przeprowadzenie byłoby konieczne w przypadku subskrypcji zamkniętej. Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na zaspokojenie potrzeb finansowych spółki, w szczególności w zakresie wykupu obligacji serii C01 i C02, a także na zwiększenie kapitału obrotowego, podano także.

Próchnik jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję projektowanych przez siebie kolekcji firmom zewnętrznym. Specjalizuje się w produkcji odzieży męskiej. Spółka jest notowana na GPW od pierwszej sesji giełdowej (16 kwietnia 1991 r.).


(ISBnews)