Rzecznik Praw Pacjenta jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Nabór prowadzi powołany przez ministra zdrowia zespół, który przedstawia premierowi nie więcej niż trzech kandydatów.

Jak poinformowało biuro rzecznika, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec został powołany na to stanowisko 27 października - z dniem 30 października. Kandydatami były także Dorota Karkowska oraz Magdalena Matysiak.

Dotychczasowa rzeczniczka Krystyna Barbara Kozłowska została odwołana 12 grudnia; komunikat na ten temat nie zawierał uzasadnienia. Do czasu powołania następcy pełniła dotychczasowe obowiązki.

W 2016 r. do biura rzecznika wpłynęło niemal 69 tys. różnego rodzaju zgłoszeń od pacjentów, rzecznik prowadził prawie 1,4 tys. postępowań wyjaśniających. W sprawach indywidualnych rzecznik stwierdził 552 przypadki naruszeń praw pacjenta, wydał też 51 decyzji w związku z naruszaniem zbiorowych praw pacjentów.

Podobnie jak w latach wcześniejszych, najwięcej problemów było związanych z dostępem do świadczeń zdrowotnych (209 przypadków) i do dokumentacji medycznej (193). Problemy są także z przestrzeganiem prawa do informacji i do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych - rzecznik stwierdził 89 takich naruszeń. W 40 przypadkach naruszono prawa pacjenta do poszanowania intymności i godności.

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta należy m.in. prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających prawa pacjentów, a także opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta. Rzecznik ma również przygotowywać publikacje oraz programy edukacyjne popularyzujące wiedzę o ochronie praw pacjenta.

Od początku działalności Biura Rzecznika Praw Pacjenta (czyli od 2009 r.) działa ogólnopolska bezpłatna infolinia 800 190 590, czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9-21. W tym czasie dyżurujący pracownicy przekazują informacje o prawach pacjenta, działaniach, jakie należy podjąć w określonej sytuacji i przysługujących środkach prawnych, a także zasadach działania polskiego systemu ochrony zdrowia.

Pracownikami Biura są także Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, którzy mają pomagać bezpośrednio pacjentom w dochodzeniu ich praw oraz wyjaśnianiu skarg i wniosków, jak również współpracować z ich rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym, a także inicjować i prowadzić działalność edukacyjno-informacyjną.(PAP)

autor: Olga Zakolska