Dla kogo jest przeznaczona gwarancja?

Gwarancję Biznesmax można otrzymać w taki sam sposób, jak funkcjonującą od 2013 r. gwarancję de minimis, czyli w banku, który udziela kredytu. Dla gwarancji Binesmax wprowadzono: maksymalny okres udzielenia gwarancji, który wynosi 20 lat, maksymalny możliwy zakres, czyli 80% wartości kredytu. Ponadto, gwarancja Biznesmax jest zwolniona z opłaty prowizyjnej, co w istotny sposób wpływa na oszczędność środków po stronie przedsiębiorcy. Gwarancją może być objęty nowy kredyt, który jest przeznaczony na finansowanie rozwoju działalności gospodarczej firmy, w tym wdrażanie wyników prac badawczo – rozwojowych.

Korzyści dla kredytobiorcy można mnożyć, jednak najistotniejsze to:

  • wygoda - wszystkie formalności związane z zabezpieczeniem kredytu realizowane są w banku kredytującym,
  • elastyczność w dysponowaniu własnym majątkiem – gwarancja BGK jest głównym zabezpieczeniem kredytu,
  • oszczędność środków – gwarancja umożliwia atrakcyjniejsze warunki kredytowania,
  • dostępność – gwarancja dostępna jest na terenie całego kraju w bankach, które podpisały umowę z BGK w ramach Funduszu Gwarancyjnego POIR*
  • łatwiejszy (od dotacyjnego) sposób otrzymania wsparcia - szybka ścieżka decyzyjna (nabór wniosków w trybie ciągłym, prosta ocena merytoryczna projektu bez paneli ekspertów),
  • korzystny dla przedsiębiorcy sposób wyliczania wartości pomocy publicznej – wartość pomocy stanowi ułamek wartości otrzymanej gwarancji.

Zabezpieczenie gwarancją Biznesmax kredytu cechuje uproszczona procedura. Wniosek o udzielenie gwarancji wraz z planem inwestycyjnym przedsiębiorca składa razem z wnioskiem kredytowym. Przedsiębiorca na potwierdzenie spełnienia kryteriów dostępu składa jedynie stosowną deklarację w formie oświadczenia. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów muszą być dostępne w firmie, ale nie są wymagane przez bank na etapie wnioskowania. Decyzja o udzieleniu gwarancji jest podejmowana jednocześnie z decyzją o udzieleniu kredytu.

Kredyt zabezpieczony gwarancją może: finansować koszty przygotowawcze - poniesione przed złożeniem wniosku o udzielenie gwarancji (do 10% sumy kosztów kwalifikowanych projektu) oprócz kosztów inwestycyjnych może finansować koszty towarzyszące (do 20% sumy kosztów kwalifikowanych projektu), koszty obrotowe (do 30% sumy kosztów kwalifikowanych projektu) oraz koszty w kwotach brutto (VAT).

Gwarancja Biznesmax może być udzielona w formie pomocy de minimis albo regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Jak skorzystać z gwarancji Biznesmax?

Aby ubiegać się o kredyt z zabezpieczeniem, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o jej udzielenie wraz z wnioskiem o kredyt w jednym zbanków, które współpracują z BGK*

*Więcej informacji oraz lista banków, w których dostępna jest gwarancja Biznesmax znajduje się na stronie www.bgk.pl

Źródło nieznane