W opinii czytamy także m.in., że wpływ obniżenia wieku emerytalnego na kształtowanie się podaży pracy w 2018 r. "jest obarczony niepewnością".

Zdaniem RPP w przyszłym roku "na dochody finansów publicznych nadal będą oddziaływały korzystne uwarunkowania makroekonomiczne, przy braku znaczących zmian obciążeń podatkowych i planowanym wprowadzeniu kolejnych rozwiązań uszczelniających system podatkowy". Tym niemniej, dodaje m.in. opinia, "w świetle znaczącej poprawy ściągalności VAT odnotowanej w latach 2016-2017, przestrzeń do dalszego zwiększania dochodów z tego tytułu jest ograniczona".

Rada przyjęła opinię do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok podczas zakończonego w środę posiedzenia. W czwartek została ona opublikowana na stronie NBP.

We wstępie do opinii RPP zwraca uwagę, że jej ocena planowanego kształtu polityki fiskalnej "jest istotna ze względu na potrzebę koordynacji polityki makroekonomicznej państwa, w tym polityki fiskalnej i pieniężnej".

"Formułując opinię, RPP zwraca uwagę przede wszystkim na założenia makroekonomiczne projektu ustawy, oczekiwane oddziaływanie polityki fiskalnej na gospodarkę oraz perspektywy utrzymania stabilności finansów publicznych" - czytamy w opinii.

Rada zwraca uwagę, że w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2018 założono, że realne tempo wzrostu PKB w Polsce wyniesie 3,8 proc. w przyszłym roku, przy średniorocznej inflacji cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,3 proc. "Powyższe prognozy są zbieżne z wynikami projekcji listopadowej NBP" - stwierdza opinia.

"Zakładany w projekcie ustawy poziom średniorocznej inflacji CPI w 2018 r. jest zgodny z oczekiwaniami NBP zawartymi w projekcji listopadowej. Za nieco wyższą niż w bieżącym roku prognozowaną dynamiką cen konsumenta przemawia założona w obu

scenariuszach wyższa niż w 2017 r. presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce" - głosi opinia.

W opinii czytamy także, że NBP podziela ocenę, iż wpływ obniżenia wieku emerytalnego na kształtowanie się podaży pracy

w 2018 r. "jest obarczony niepewnością".

"Gdyby znacząca część osób uprawnionych do przejścia na emeryturę opuściła rynek pracy, wówczas miałoby to negatywny wpływ na

potencjał produkcyjny gospodarki. Można jednak oczekiwać, że wysoki popyt na pracę oraz przyspieszenie wzrostu wynagrodzeń będą zachęcać wiele osób w wieku emerytalnym do pozostania na rynku pracy. Jednocześnie w kierunku zwiększenia podaży pracy będzie nadal oddziaływał wzrost aktywności zawodowej wśród osób, które nie osiągnęły wieku emerytalnego. Napięcia na rynku pracy nadal łagodzić będzie znacząca liczba pracowników z zagranicy. W ocenie NBP powyższe czynniki będą wpływać także na kształtowanie się dynamiki wynagrodzeń w 2018 roku" - głosi opinia.

RPP zwraca również uwagę, że "deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r. będzie prawdopodobnie znacznie niższy od zakładanego w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na bieżący rok oraz wcześniejszych prognoz NBP i innych ośrodków".

"Na możliwość znacząco niższego deficytu tego sektora w 2017 r. wskazuje nadwyżka w całym sektorze finansów publicznych (w ujęciu ESA) w pierwszym półroczu br., a także utrzymywanie się nadwyżki budżetu państwa w ujęciu kasowym w pierwszych

trzech kwartałach br. Wyraźna poprawa sytuacji finansów publicznych w 2017 r. wynika przede wszystkim z dwóch czynników – sprzyjającej sytuacji makroekonomicznej oraz uszczelnienia systemu podatkowego, głównie w zakresie podatku VAT" - czytamy w ocenie.

"Uwzględniając wszystkie powyżej opisane czynniki, NBP szacuje, iż w 2017 r. nastąpi obniżenie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB z 2,5 proc. w 2016 r. do poziomu poniżej 2 proc." - głosi opinia.

W ocenie RPP, wynikający z projektu ustawy kształt polityki fiskalnej realizowanej w 2018 r. "będzie w znacznej mierze zbliżony do obserwowanego w br."

"Na dochody finansów publicznych nadal będą oddziaływały korzystne uwarunkowania makroekonomiczne, przy braku znaczących zmian obciążeń podatkowych i planowanym wprowadzeniu kolejnych rozwiązań uszczelniających system podatkowy. Natomiast po stronie wydatkowej nastąpi dalszy wzrost publicznych nakładów brutto na środki trwałe, w tym na współfinansowanie środków unijnych z perspektywy 2014-2020" - głosi opinia.

Według opinii "wzrosną także wydatki na świadczenia społeczne, w związku z obniżeniem wieku emerytalnego". "Zwiększone wydatki we wspomnianych kategoriach będą jednak w znacznym stopniu rekompensowane poprzez kontynuację ograniczania wzrostu spożycia publicznego" - stwierdza RPP.

W opinii czytamy zarazem, że wyniki analiz NBP wskazują, iż "w świetle znaczącej poprawy ściągalności VAT odnotowanej w latach 2016-2017, przestrzeń do dalszego zwiększania dochodów z tego tytułu jest ograniczona".

"Założona w projekcie Ustawy prognoza wpływów z VAT na poziomie 166,0 mld zł jest jednak na tyle ostrożna, że jej zrealizowanie może okazać się możliwe bez dalszej znaczącej poprawy ściągalności tego podatku. Jest to związane ze sprzyjającymi uwarunkowaniami makroekonomicznymi oraz przyjętym w uzasadnieniu do projektu ostrożnym założeniem odnośnie do przewidywanego wykonania wpływów z VAT w 2017 roku" - głosi opinia.

Zdaniem RPP, podobnie jak w 2017 r., do podwyższenia dynamiki wydatków sektora finansów przyczyni się wzrost inwestycji publicznych finansowanych poza budżetem państwa, częściowo związany z rosnącą absorpcją środków unijnych w ramach perspektywy 2014-2020.

"Na podstawie publikowanych przez Ministerstwo Rozwoju danych o umowach podpisanych z beneficjentami na wykorzystanie tych środków oraz rządowych planów inwestycji drogowych i kolejowych, można oczekiwać, że w 2018 r. dynamika wydatków publicznych na nakłady brutto na środki trwałe utrzyma się na poziomie zbliżonym do notowanego w br. Drugim czynnikiem zwiększającym dynamikę wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2018 r. będzie niższy wiek emerytalny, obowiązujący od 1 października br. Wyniki analiz NBP wskazują, że wzrost liczby świadczeniobiorców będący konsekwencją tej zmiany przełoży się na wzrost wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o 0,4 proc. PKB w 2018 r." - czytamy w opinii.

W opinii czytamy także, że prognozy NBP, uwzględniające realizację wydatków na poziomie niższym od limitu wydatkowego, wskazują, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2018 r. może ukształtować się na poziomie

zbliżonym do 2017 r., a zatem niższym od poziomu wskazanego w uzasadnieniu do projektu budżetu (2,7 proc.).

"Oznaczałoby to, że deficyt w relacji do PKB byłby nadal znacząco niższy od limitu 3 proc. wynikającego z europejskich reguł fiskalnych. Należy przy tym zaznaczyć, że polska gospodarka, podobnie jak jej otoczenie, będzie się w przyszłym roku prawdopodobnie znajdowała w fazie dobrej koniunktury, korzystnie oddziałującej na stan finansów publicznych" - głosi opinia. (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz

edytor: Bożena Dymkowska