Zysk netto X-Trade Brokers wzrósł r: r do 31,34 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 14.11.2017 (ISBnews) - X-Trade Brokers odnotowało 31,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 4,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 38,34 mln zł wobec 8,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej razem sięgnęły 73,06 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 42,8 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost przychodów w III kwartale br. o 70,7% r/r z 42,8 mln zł na 73,1 mln zł wynika zarówno ze wzrostu wolumenu obrotu liczonego w lotach, jak i rentowności na lota. Obroty były wyższe o 55,1 tys. lotów, a rentowność jednostkowa o 48 zł" - czytamy w raporcie.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 60,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 27,29 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej razem w wysokości 198,31 mln zł w porównaniu z 156,62 mln zł rok wcześniej.

"Wynik netto w okresie I-III kwartał 2017 r. ukształtowany został głównie przez następujące czynniki:

1) 236,6% wzrost wyniku na działalności operacyjnej (EBIT) spowodowany:

- 26,6% wzrostem przychodów z działalności operacyjnej wynikającym ze wzrostu wolumenu obrotu liczonego w lotach, jak i rentowności na lota;

- znaczącą poprawą efektywności kosztowej przejawiającą się spadkiem kosztów działalności operacyjnej o 22,3 mln zł;

2) czynniki nie związane z podstawową działalnością operacyjną, tj.

- utworzeniem odpisu aktualizującego wartość wyodrębnionego składnika wartości niematerialnych w postaci licencji na działalność maklerską na rynku tureckim w wysokości 5,6 mln zł;

- wystąpieniem ujemnych różnic kursowych (koszty finansowe) w kwocie 11,4 mln zł (I-III kwartał 2016: 0,4 mln zł) będących następstwem umocnienia się złotówki względem innych walut" - czytamy w raporcie.

Zgodnie z raportem, XTB "posiada solidny fundament pod wzrosty w postaci stale rosnącej bazy klientów". W III kwartale 2017 r. liczba otwartych nowych rachunków wzrosła zarówno w stosunku do II kwartału 2017 r., jak i poszczególnych kwartałów 2016 r., podczas gdy I kwartał 2017 r. był rekordowy pod względem otwarcia nowych rachunków. Ogólna liczba otwartych nowych rachunków w okresie I-III kwartał 2017 r. uległa zwiększeniu o 57,7% w stosunku do okresu porównywalnego. Z kolei średnia liczba aktywnych rachunków w powyższym okresie wyniosła 20 194, co oznacza wzrost o 22,2% r/r, podano także.

"W ujęciu geograficznym przychody XTB były dobrze zdywersyfikowane. Ich wzrost wystąpił zarówno w Europie Środkowo- Wschodniej, jak i Europie Zachodniej. Krajami, z których grupa czerpie każdorazowo więcej niż 15% przychodów są: Polska (24,5% udział za 9 miesięcy br.) oraz Hiszpania (20,3% udział za 9 miesięcy br.). Udział pozostałych krajów w strukturze geograficznej przychodów nie przekracza w żadnym przypadku 15%. W globalnej kontrybucji na znaczeniu zyskuje także Ameryka Łacińska, która już zastąpiła lukę po Turcji" - czytamy dalej.

W nawiązaniu do kontroli przeprowadzonej w spółkę przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), zakończonej 16 września 2016 r. X-Trade podała, że spółka dołożyła należytej staranności w celu dostosowania działalności spółki do zaleceń pokontrolnych KNF.

"W dniu 13 października 2017 r. ukazał się artykuł w prasie, z którego wynika, że w prokuraturze toczy się obecnie postępowanie z zawiadomienia KNF po kontroli w spółce. Zarząd nie otrzymał dotąd żadnej informacji od KNF, czy prokuratury o mającym się toczyć postępowaniu z zawiadomienia Komisji. Zarząd nie znajduje żadnych podstaw do zastrzeżeń dotyczących sposobu działalności spółki. Wskazane w artykule informacje o celowym działaniu spółki skierowanym na nierzetelną realizację zleceń spółka kategorycznie uznaje za bezpodstawne" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 57,5 mln zł wobec 23,18 mln zł zysku rok wcześniej.

X-Trade Brokers DM S.A. prowadzi działalność maklerską i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)