Biomed-Lublin ma ofertę objęcia akcji nowej emisji przez inwestoraWarszawa, 28.11.2017 (ISBnews) - Do Biomedu-Lublin wpłynęła złożona przez inwestora oferta objęcia nowych akcji spółki w liczbie 4 104 600 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, za cenę emisyjną nie większą niż 1,12 zł za jedną akcję, poinformowała spółka. Zarząd przyjął ofertę i wyraził zgodę na objęcie akcji we wskazanej ilości. W związku z tym zarząd podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu spółki

"Uchwała przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę 410 460 zł, tj. z kwoty 5 335 581 zł do kwoty 5 746 041 zł w drodze emisji nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja" - czytamy w komunikacie.

W uchwale ustalono cenę emisyjną nowych akcji serii O na kwotę 1,12 zł za jedną akcję serii O, płatną w całości przed złożeniem wniosku o dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego spółki, dokonanego z mocy niniejszej uchwały. Zarząd postanowił, że akcje serii O zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podano także.

"Warunkiem wejścia w życie uchwały jest wyrażenie przez radę nadzorczą spółki zgody na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki oraz wyrażenia zgody przez radę nadzorczą spółki na ustaloną cenę emisyjną za nowo emitowane akcje spółki serii O" - czytamy dalej.

Zgodnie z:
- RB nr 59/2017 z 13 października 2017 r. do objęcia, w ramach kapitału docelowego, pozostało 12 654 600 akcji,
- RB nr 64/2017 z 25 października 2017 r. spółka porozumiała się z inwestorami, którzy zdecydowali się na objęcie emitowanych przez emitenta akcji na okaziciela w łącznej ilości 8 550 000 akcji, podano również.

"Akcje pozostające do objęcia w ramach kapitału docelowego w ilości 4 104 600 sztuk zostaną, zgodnie z uchwałą i po uzyskaniu zgody rady nadzorczej, przydzielone inwestorowi. Przydział tych akcji wyczerpuje upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego przyznane zarządowi spółki przez walne zgromadzenie akcjonariuszy" - czytamy.

Pozyskane dodatkowe środki finansowe umożliwią szybszą niż zakładano realizację i sprawniejsze wdrożenie inwestycji rozwojowych. Wzrost zdolności produkcyjnych pozwoli na poprawę wyników finansowych i umocnienie pozycji rynkowej spółki, podsumowano.

W osobnym komunikacie Biomed-Lublin poinformował, że Dariusz Kucowicz zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu spółki ze skutkiem na dzień 30 listopada 2017 r.

"Powołanie pana Dariusza Kucowicz do zarządu spółki w dniu 20 grudnia 2016 r. było wyrazem zaangażowania władz spółki, rady nadzorczej oraz akcjonariuszy w realizacje planu restrukturyzacyjnego, którego jednym z priorytetów było dokapitalizowanie spółki oraz sprzedaż aktywów nieoperacyjnych z zachowaniem priorytetów związanych z bieżącym i przyszłym poziomem produkcji spółki" - czytamy w komunikacie.

Działaniom tym jako przedstawiciel znaczących akcjonariuszy patronował Dariusz Kucowicz, którego obecność w składzie zarządu pozwoliła lepiej zarządzać procesem, podano również.

"W ostatnich tygodniach spółka zrealizowała założone cele zarówno operacyjne, jak i związane z podwyższeniem kapitału, stąd decyzja pana Dariusza Kucowicza o wycofaniu się z operacyjnego zarządzania i tym samym ze składu zarządu emitenta" - podsumowano.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz leki OTC bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

(ISBnews)