Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostały na niezmienionym poziomie, odpowiednio 0,00 proc., 0,25 proc. oraz −0,40 proc.

Zakupy aktywów netto mają być prowadzone na obecnym poziomie 60 mld euro miesięcznie do końca grudnia 2017 roku. Od stycznia do września 2018 r. QE będzie prowadzony na poziomie 30 mld euro miesięcznie.

"Jeżeli pogorszą się perspektywy lub jeśli warunki finansowe nie będą wskazywać na dalszy postęp w trwałym dostosowaniu ścieżki inflacji, Rada Prezesów jest przygotowana na zwiększenie skali programu skupu aktywów i/lub wydłużenie czasu jego prowadzenia" - napisano w komunikacie.

Rada Prezesów utrzymała forward guidance (komunikacja polityki pieniężnej w dłuższym terminie) dla stóp procentowych, QE i programu reinwestycji.

"Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie przez dłuższy okres, zdecydowanie przekraczający horyzont czasowy zakupów aktywów netto" - napisano w komunikacie.

Zakupy aktywów będą kontynuowane w razie potrzeby dłużej niż do końca września 2018 r., a w każdym razie tak długo, aż Rada Prezesów stwierdzi trwałe dostosowanie ścieżki inflacji odpowiadające celowi inflacyjnemu.

"Eurosystem będzie reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP przez dłuższy czas po zakończeniu zakupów aktywów netto, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie istniała taka potrzeba. Przyczyni się to do zapewnienia zarówno korzystnych warunków płynnościowych, jak i odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej" - wynika z komunikatu.

Decyzje EBC były zgodne z oczekiwaniami rynku. (PAP Biznes)