STYCZEŃ

1 stycznia

- Weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi obowiązuje płaca minimalna na poziomie 2000 zł, a stawka godzinowa na poziomie 13 zł. Od stycznia 2017 r. wszyscy pracownicy – niezależnie od stażu pracy – otrzymują takie samo wynagrodzenie min. Przed zmianą pracownicy przez pierwszy rok pracy otrzymywali co najmniej 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, obecnie – co najmniej pełną jego wysokość.

- Wprowadzono obowiązkowe szczepienia przeciwko pneumokokom, którymi objęto wszystkie dzieci urodzone od 1 stycznia. Zakażenia powodowane przez te bakterie mogą być przyczyną m.in. zapalenia ucha środkowego, zapalenia zatok oraz zapalenia płuc.

9 stycznia

- Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy reformujące system szkolny w Polsce: ustawę Prawo Oświatowe i ustawę Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe. Wprowadzają one nowy ustrój szkolny, w tym nową strukturę szkół: 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcące, 5-letnie technika oraz szkoły branżowe w miejsce zasadniczych szkół zawodowych; gimnazja docelowo zostaną zlikwidowane.

12 stycznia

- Weszły w życie zmiany w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej. Zgodnie z nimi, osoby korzystające z podstawowej opieki zdrowotnej nie ponoszą kosztów z tym związanych, nawet, jeśli wystąpią trudności z potwierdzeniem posiadanego przez nich prawa do świadczeń.

15 stycznia

- Odbył się 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrano ponad 105,5 mln zł, czyli o ponad 30 mln zł więcej niż w 2016 r., kiedy na WOŚP wpłacono ponad 72 mln zł. Pieniądze zbierane były na ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.

28 stycznia

- W katedrze na Wawelu w Krakowie odbył się ingres metropolity krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego. Hierarcha zastąpił dotychczasowego metropolitę kard. Stanisława Dziwisza, który przeszedł na emeryturę w wieku 75 lat.

31 stycznia

- Zawiązał się komitet obywatelskiej inicjatywy na rzecz referendum ws. reformy edukacji. W jego skład weszli przedstawiciele partii politycznych, stowarzyszeń, organizacji i ruchów społecznych popierających pomysł referendum, m.in. ruchu "Rodzice przeciwko reformie edukacji", koalicji "Nie dla chaosu w szkole", Krajowego Porozumienia Rodziców i Rad Rodziców, Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, OPZZ, PO, Nowoczesnej, PSL, Razem i Inicjatywy Polska

LUTY

14 lutego

- Minister edukacji narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 8-letniej szkoły podstawowej. Jest w nim opisane, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu po danym etapie edukacyjnym. Programy nauczania i podręczniki muszą być z nią zgodne. Nauczyciel ma obowiązek realizacji treści zawartych w podstawie.

28 lutego

- Komendant stołeczny policji inspektor Robert Żebrowski został odwołany. Zastąpił go młodszy inspektor Rafał Kubicki. MSWiA informowało, że Żebrowski otrzymał propozycję objęcia stanowiska dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

MARZEC

1 marca

- Weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wzrosły z 882,56 do 1 tys. zł. W ten sposób świadczenia te osiągnęły poziom 50 proc. minimalnego wynagrodzenia.

10 marca

- MSWiA przygotowało projekt ustawy o Biurze Nadzoru Wewnętrznego, które ma zajmować się nieprawidłowościami w służbach mundurowych, przypadkami łamania prawa czy naruszenia etyki zawodowej przez funkcjonariuszy; ustawa wejdzie w życie na początku 2018 roku.

14 marca

- Minister edukacji narodowej Anna Zalewska podpisała nowe rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Dokument określa 213 zawodów szkolnictwa zawodowego.

16 marca

- Policja zatrzymała Arkadiusza Ł., pseud. "Hoss". 49-letni mężczyzna był poszukiwany listem gończym za oszustwa metodą "na wnuczka" na łączną kwotę ponad 1,4 mln zł. Jego proces toczy się przed poznańskim sądem.

- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wojskowy Instytut Medyczny podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia w Warszawie Wydziału Medycznego.

17 marca

- Minister edukacji narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum, szkół branżowych. Nowe ramowe plany nauczania określają tygodniową liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w poszczególnych klasach danego typu szkoły.

23 marca

- Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzającą tzw. sieć szpitali, czyli stworzenie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). PSZ będzie też obejmować m.in. ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w przychodniach przyszpitalnych oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.

31 marca

- Odbył się jednodniowy ogólnopolski strajk pracowników oświaty przeciwko wprowadzaniu reformy edukacji. Według Związku Nauczycielstwa Polskiego, który był organizatorem strajku uczestniczyło w nim ok. 40 proc. przedszkoli i szkół. Zdaniem MEN, które zebrało dane od kuratorów oświaty, było to ok. 11 proc. placówek

- Do końca marca samorządy miały czas na przyjęcie uchwał ostatecznych o nowej sieci szkół dostosowanej do nowego ustroju szkolnego. Na mocy ustawy dotychczasowe szkoły podstawowe, licea i technika z automatu stały się szkołami nowego typu. Zespół szkół, w skład którego wchodzi dotychczasowa 6-letnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, stały się 8-letnią szkołą podstawową. Pozostałe gimnazja mogły zostać przekształcone - zgodnie z wolą danego samorządu - w szkołę podstawową, w liceum, technikum, szkołę branżową lub mogły zostać włączone do któregoś z nowo powstałych typów szkół.

KWIECIEŃ

4 kwietnia

- Sejm uchwalił nowelizację prawa farmaceutycznego, tzw. ustawę "apteka dla aptekarza", zgodnie z którą prawo otwierania nowych aptek przysługuje tylko farmaceutom. Wprowadza ona też ograniczenia demograficzne i geograficzne dla nowo tworzonych aptek.

13 kwietnia

- Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą tzw. sieć szpitali.

20 kwietnia

- W Sejmie złożono wniosek obywatelski o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy edukacji, wraz z ponad 910,5 tys. podpisów osób popierających tę inicjatywę

21 kwietnia

- Weszły w życie przepisy ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego przyznające uczniom szkół polskich za granicą prawo do ulgowych przejazdów podczas pobytu w Polsce oraz wstępu do muzeów i parków narodowych na takich zasadach jak uczniowie szkół w Polsce. Ulgi przysługują też nauczycielom polonijnym. Warunkiem skorzystania z ulg jest posiadanie specjalnej legitymacji.

23 kwietnia

- W Gnieźnie odbyły się obchody 600-lecia prymasostwa w Polsce. W jubileuszowej mszy św. pod przewodnictwem prymasa Polski abp Wojciecha Polaka uczestniczyło 50 biskupów z Polski i Europy, m.in. prymasi z Czech, Francji i Hiszpanii, a także delegat prymasa Anglii i Walii.

25 kwietnia

- W siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji zrzeszających ratowników medycznych. Resort zaproponował 400 zł brutto podwyżki od 1 lipca tego roku i kolejne 400 zł brutto od lipca 2018 r. Propozycja została odrzucona.

28 kwietnia

- Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła dokument pt. "Chrześcijański kształt patriotyzmu". Dokument został przygotowany przez Radę ds. Społecznych KEP i przyjęty przez polskich biskupów 14 marca.

MAJ

16 maja

- Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację prawa farmaceutycznego, zwaną "apteką dla aptekarza", weszła w życie 25 czerwca.

19 maja

- Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która pozwala na opłacanie składek przekazywanych do ZUS na jeden rachunek, zamiast dotychczasowych czterech oddzielnych rachunków ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych. Zmiany przewidują, że każdy przedsiębiorca będzie miał indywidualny rachunek w ZUS.

24 maja

- Ratownicy medyczni, domagając się podwyżek, rozpoczęli ogólnopolski protest. Początkowo protest przybiera formę oflagowania i oplakatowania jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oficjalnym logo protestu. Kolejnym etapem było przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat sytuacji ratowników – m.in. ich kwalifikacji, zadań i zarobków.

25 maja

- Sejm uchwalił ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej, która wprowadziła ułatwienia w dostępie do niestandardowej terapii w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia; zapisano w niej także, że pigułka "dzień po" będzie sprzedawana na receptę. Prezydent Andrzej Duda podpisał ją 23 czerwca.

CZERWIEC

6 czerwca

- W sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach miały miejsce polskie obchody 100-lecia objawień w Fatimie. W czasie uroczystości przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki dokonał odnowienia "Aktu Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi". Akt ten został odczytany we wszystkich polskich parafiach 8 września, w uroczystość Narodzenia Matki Bożej.

8 czerwca

- Sejm uchwalił ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych. Zgodnie z nią najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy dla danej grupy zawodowej i wysokości przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym (do końca 2019 r. zamiast przeciętnego wynagrodzenia przyjmowana będzie kwota 3,9 tys. zł brutto). Docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego będzie osiągnięta dopiero po upływie okresu przejściowego - do końca 2021 r.

11 czerwca

- Został zniesiony obowiązek posiadania wiz przez obywateli Ukrainy podróżujących do Unii Europejskiej. Od tego dnia Ukraińcy mogą wjechać do krajów członkowskich UE bez wizy na 90 dni - w ciągu pół roku - w celach biznesowych, turystycznych lub rodzinnych. Liberalizacja przepisów nie dotyczy wjazdu do Wielkiej Brytanii i Irlandii.

22 czerwca

- Sejm uchwalił ustawę, która ma umożliwić chorym dostęp do preparatów z konopi – będą mogły być wytwarzane w aptekach na podstawie recepty od lekarza; surowiec ma być sprowadzany z zagranicy.

23 czerwca

- Zakończył się rok szkolny 2016/2017. Uczniowie, którzy skończyli VI klasę szkoły podstawowej otrzymali świadectwa promocyjne do VII klasy, a nie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, jakie otrzymywali uczniowie starszych roczników. Wiosną po raz pierwszy od kilkunastu lat nie przeprowadzono sprawdzianu dla szóstoklasistów, nie przeprowadzono też rekrutacji do klas I gimnazjów. Tym samym rozpoczęło się wygaszanie tego typu szkół.

Jednocześnie po raz pierwszy, na świadectwach szkolnych uczniów kończących gimnazja pojawił się napis PRK i cyfra rzymska II. Informują one, na jakim poziomie są kwalifikacje posiadacza tego dokumentu. Są efektem wprowadzenia Polskiej Ramy Kwalifikacji. Polska Rama Kwalifikacji pozwala porównywać wiedzę i umiejętności - porządkuje system, w którym funkcjonują obok siebie kwalifikacje nadawane przez szkoły i uczelnie oraz nadawane przez firmy szkoleniowe i instytucje branżowe.

27 czerwca

- NFZ rozpoczął publikację wykazów placówek zakwalifikowanych do tzw. sieci szpitali. Wykazy będą obowiązywały do 30 czerwca 2021 r.

30 czerwca

- W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę ws. realizacji programu "Za życiem". Uchwalenie nowych przepisów umożliwiło m.in.: wprowadzenie skoordynowanej opieki nad kobietą w ciąży i dzieckiem, rozwój sieci sieć mieszkań chronionych, wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy, zwiększenie liczby asystentów, powstanie specjalistycznych ośrodków czy wprowadzenie nowego programu polityki zdrowotnej.

- Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki matur; tegoroczni maturzyści byli pierwszym rocznikiem, który mógł odwołać się od wyniku egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Edukacyjnego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

LIPIEC

3 lipca

- W placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pojawiło się prawie 600 doradców emerytalnych, udzielających informacji dotyczących przechodzenia na emeryturę i tego, jak zmieni się jej wysokość, jeśli uprawnieni do niej będą pracować jeszcze przez kolejne miesiące lub lata.

19 lipca

- Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych projekt nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum oraz dla 2-letniej branżowej szkoły II stopnia.

20 lipca

- Sejm odrzucił obywatelski wniosek o przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum w sprawie reformy edukacji. Przeciwko przeprowadzeniu referendum głosowali posłowie PiS oraz koła Wolni i Solidarni. Posłowie z PO, Kukiz'15, Nowoczesnej, PSL oraz z kół Unia Europejskich Demokratów i Republikanie głosowali za przeprowadzeniem referendum.

SIERPIEŃ

1 sierpnia

- Weszła w życie ustawa wprowadzająca zmiany w programie "Rodzina 500 plus". Główne zasady programu pozostają takie jak dotychczas, jednocześnie zmiana ma zlikwidować niepożądane zjawiska związane z systemem świadczeń, np. dopasowywanie dochodu do kryterium uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, niezgodne ze stanem faktycznym deklarowanie samotnego wychowywania dziecka.

3 sierpnia

- Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowela wprowadza m.in. opłatę 30 zł za rejestrację oświadczenia pracodawcy o potrzebie zatrudnienia cudzoziemców. Przepisy zakładają m.in. stworzenie rejestru pracy cudzoziemców, przewidziano też obowiązek informowania o okolicznościach związanych z podjęciem pracy przez cudzoziemca, aby umożliwić monitorowanie wykorzystania oświadczenia zgodnie z celem oraz weryfikację okresu pracy cudzoziemca.

18 sierpnia

- Polska nie ugnie się pod naciskami Komisji Europejskiej w sprawie relokacji uchodźców - oświadczył szef MSWiA Mariusz Błaszczak, komentując decyzję KE, która przeszła do kolejnego etapu procedury przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom w związku z niewywiązywaniem się przez te kraje na obowiązkach związanych z relokacją uchodźców.

26 sierpnia

- Na Jasnej Górze Episkopat Polski i przedstawiciele władz państwowych wzięli udział w obchodach 300. rocznicy koronacji jasnogórskiego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Koronacja jasnogórskiego wizerunku papieskimi koronami odbyła się na Jasnej Górze 8 września 1717 r. i - według przekazów historycznych - zgromadziła ok. 200 tys. pielgrzymów

WRZESIEŃ

4 września

- Rozpoczął się rok szkolny 2017/2018 - pierwszy rok wprowadzania reformy edukacji w szkołach. Uczniowie, którzy skończyli w czerwcu VI klasę szkoły podstawowej rozpoczęli naukę, zamiast pójść do gimnazjum, rozpoczął naukę w VII klasy. Rok rocznik ten rozpocznie naukę w klasie VIII, po której zakończeniu będzie pisać egzamin ósmoklasisty.

Zaczęto wprowadzać nową podstawę programową w szkołach podstawowych. Jako pierwsi zgodnie z nią zaczęli się uczyć uczniowie klasy I, IV i VII, otrzymali też zupełnie nowe podręczniki.

W miejsce zasadniczych szkół zawodowych pojawiły się szkoły branżowe I stopnia.

Początek nowego roku szkolnego to także zmiany w przedszkolach. Prawo do wychowania przedszkolnego otrzymały dzieci 3-letnie; rodzice 6-latków nie muszą wnosić opłat za pobyt dziecka w placówce, opłacają jedynie wyżywienie.

10 września

- Prymas Polski abp. Wojciech Polak odprawił w Gietrzwałdzie mszę z okazji 140. rocznicy objawienia się Matki Bożej dwóm nastolatkom - 13-letniej Justynie Szafryńskiej i 12-letniej Barbarze Samulowskiej. Objawienia rozpoczęły się 27 czerwca 1877 r. i trwały do 16 września 1877 r.

12 września

- Rada Ministrów przyjęła propozycję MRPiPS ws. podniesienie minimalnego wynagrodzenia w 2018 r. do 2100 zł i stawki godzinowej do 13,7 zł

- Czterej byli już policjanci usłyszeli zarzut przekroczenia uprawnień oraz fizycznego i psychicznego znęcania się nad 25-letnim Igorem Stachowiakiem, który zmarł w maju 2016 r. na komisariacie Wrocław-Stare Miasto, wcześniej kilkakrotnie rażony policyjnym paralizatorem. W związku z tymi wydarzeniami, 22 maja szef MSWiA odwołał komendanta dolnośląskiej policji, jego zastępcę ds. prewencji oraz komendanta miejskiego we Wrocławiu.

19 września

- Sejm uchwalił ustawę, zgodnie z którą niepełnoletni nie będą mogli korzystać z solariów.

- Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zlecił kontrolę szpitala w Białogardzie w związku ze sprawą noworodka zabranego ze szpitala przez rodziców, którym sąd ograniczył prawa rodzicielskie.

26 września

- Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Celem ustawy jest zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, doposażenie gabinetów profilaktyki w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i zakup pojazdów, w których będą udzielane świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego (dentobusów).

PAŹDZIERNIK

1 października

- W życie weszły przepisy, które przywracają wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jest to powrót do stanu sprzed reformy z 2012 r., która wprowadziła stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67 lat bez względu na płeć.

- Zaczęła obowiązywać tzw. sieć szpitali; zakwalifikowały się do niej 594 placówki.

- Na mocy tzw. ustawy dezubekizacyjnej emerytury i renty ok. 39 tys. byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL zostały obniżone do średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS

2 października

- Około dwudziestoosobowa grupa lekarzy rezydentów rozpoczęła głodówkę w hallu głównym Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie, protestując przeciwko m.in. niedostatecznym nakładom na ochronę zdrowia i niskim pensjom wszystkich medyków. Chcą też zwrócić uwagę na niedobór pracowników medycznych i ich przepracowanie.

4 października

- Protestujący lekarze rezydenci spotkali się z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem. Spotkanie zakończyło się bez porozumienia.

6 października

- Odbył się ingres abp. Tadeusza Wojdy do katedry białostockiej. Zastąpił on na urzędzie odchodzącego na emeryturę arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego

7 października

- W ramach ogólnopolskiej inicjatywy "Różaniec do granic" w święto Matki Bożej Różańcowej w 350 kościołach stacyjnych na terenie 22 diecezji wzdłuż granicy Polski stanął szpaler ludzi odmawiających różaniec w intencji pokoju dla Polski i całego świata. Punkty modlitewne zostały także wyznaczone w 70 miejscach na całym świecie, m.in. na Lofotach, za kołem podbiegunowym, w Auckland w Nowej Zelandii oraz na wyspie Honsiu w Japonii.

11 października

- Protestujący lekarze rezydenci spotkali się z premier Beatą Szydło. Wcześniej odmówili uczestniczenia w posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, która zajmowała się m.in. o funkcjonowaniem ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych. W posiedzeniu Rady uczestniczyli m.in. premier Szydło i minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

13 października

- Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Ustawa wprowadza nową instytucję, która wspierać ma organizacje pozarządowe i rozdzielać przeznaczone dla nich środki.

14 października

- Na ręce zastępcy szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pawła Szrota rezydenci przekazali pismo z postulatami młodych lekarzy. Tego samego dnia w większych miastach rezydenci zorganizowali pikiety wsparcia dla głodujących medyków. Lekarzy wsparli przedstawiciele innych zawodów medycznych i pacjenci.

16 października

- Porozumienie Zawodów Medycznych zapowiedziało rozszerzenie protestu rezydentów na inne zawody medyczne.

19 października

- Komitet Rady Ministrów zarekomendował rządowi projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, który zakłada wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB w 2025 r.

- Protest lekarzy rezydentów wsparł Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.

26 października

- MRPiPS poinformowało, że w 2018 roku nakłady na program "Maluch plus" wyniosą 450 mln zł, czyli trzykrotnie więcej niż do tej pory. Maluch Plus to program, który wspiera powstawanie i rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Są to żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie

- Sejm uchwalił ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej, przewidującą, że lekarz, pielęgniarka i położna będą tworzyli zespół, który ma zapewnić koordynację opieki nad pacjentem w całym systemie ochrony zdrowia

- Sejm uchwalił ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, wprowadzającą zmiany w przyznawaniu i rozliczaniu dotacji: podręcznikowej, przedszkolnej, dotacji dla szkół dla dorosłych; zmiany mają uszczelnić przyznawanie ich samorządom i ułatwić ich rozliczanie. Wprowadzono też zmianę w sposobie korzystania przez samorządy z dotacji na pomoc socjalną dla uczniów poprzez zróżnicowanie wysokość wkładu własnego w zależności od zamożności gminy.

Ustawa wprowadza również zmiany w ustawie Karta Nauczyciela. Ścieżka awansu zawodowego nauczycieli zostanie wydłużona z 10 do 15 lat, przy możliwości jej skrócenia lub wydłużenia. Odejdzie się też - przy awansie zawodowym - od oceny dorobku zawodowego nauczyciela na rzecz oceny jego pracy. Określono również tygodniowy obowiązkowy wymiar pensum, czyli liczbę godzin bezpośredniej pracy z uczniami dla nauczyciela, pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, a także terapeuty pedagogicznego. Wprowadzono też zmiany w zakresie udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia. O jego potrzebie orzekać będzie lekarz medycyny pracy, a nie, jak dotychczas, lekarz pierwszego kontaktu.

27 października

- Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyły się centralne obchody 500-lecia Reformacji z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy.

30 października

- Szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska objęła w imieniu rządu roczne przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego. Zastąpiła na tym stanowisku przewodniczącą Konfederacji Lewiatan Henrykę Bochniarz

- Lekarze rezydenci zakończyli protest głodowy; zapowiedzieli, że medycy będą wypowiadać klauzulę opt-out, która pozwala pracować dłużej niż przewidują obowiązujące normy.

- Premier Beata Szydło powołała na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Łukasza Chmielowca.

31 października

- Nabożeństwo reformacyjne w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach odbyło się dokładnie 500 lat po wystąpieniu Marcina Lutra; uczestniczyli w nim m.in. stojący na czele Kościoła ewangelicko-augsburskiego w RP bp Jerzy Samiec, prymas Polski abp Wojciech Polak biskup Kościoła ewangelicko-reformowanego Marek Izdebski, biskup Kościoła ewangelicko-metodystycznego Adam Malicki, przedstawiciele Kościołów polskokatolickiego i prawosławnego.

LISTOPAD

4 listopada

- W bazylice archikatedralnej w Łodzi odbył się ingres nowego metropolity łódzkiego abp. Grzegorza Rysia, siódmego z kolei pasterza Archidiecezji Łódzkiej. Abp Ryś zastąpił na stanowisku metropolity łódzkiego abp. Marka Jędraszewskiego, od stycznia piastującego urząd metropolity krakowskiego.

16 listopada

- Komendant wojewódzki policji w Lublinie nadinsp. Paweł Dobrodziej został komendantem stołecznym policji. Zastąpił na tym stanowisku insp. Rafała Kubickiego, który odszedł na emeryturę. Dobrodziej odwołał wszystkich wiceszefów KSP. Decyzja ta zbiegła się w czasie z informacją, że jeden z zastępców komendanta stołecznego "mógł dopuścić się czynów o znamionach przestępstwa". Sprawę bada prokuratura.

19 listopada

- W niedzielę poprzedzającą uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, Kościół katolicki po raz pierwszy obchodził ustanowiony przez papieża Franciszka Światowy Dzień Ubogich, który przebiegł pod hasłem "Nie miłujmy słowem, ale czynem".

23 listopada

- Sejm uchwalił ustawę zwiększającą nakłady na zdrowie do 6 proc. PKB w 2025 r. W przyszłym roku na opiekę zdrowotną będzie przeznaczone nie mniej niż 4,67 proc. PKB, a rok później - 4,86 proc. Dodatkowe środki w pierwszej kolejności mają być przeznaczane na finansowanie (w formie dotacji dla NFZ) świadczeń opieki zdrowotnej. Ich wykaz na każdy rok będzie określał minister zdrowia. Mają to być m.in. te świadczenia, do których są najdłuższe kolejki.

28 listopada

- Resort rodziny i pracy poinformował o przygotowaniu programu dofinansowania usług opiekuńczych "Opieka 75 plus". Ma być nim objętych 13,5 tys. seniorów z małych gmin. Dzięki programowi ma być więcej godzin usług opiekuńczych dla seniorów. Zwiększyć się ma także krąg odbiorców takich usług

- Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska wręczyła pierwsze nowe legitymacje niepełnosprawnych. Dokumenty mają formę plastikowych kart, są wielkości karty kredytowej.

GRUDZIEŃ

3 grudnia

- W akcji policyjnych antyterrorystów w miejscowości Wisznia Mała koło Wrocławia policjant został śmiertelnie postrzelony, a trzech odniosło obrażenia, podczas próby włamania przez napastników do bankomatu. Doszło do wymiany ognia, w wyniku której zginął także przestępca, który strzelał do funkcjonariuszy z broni maszynowej.

- Rozpoczął się nowy program duszpasterski poświęcony Duchowi Świętemu i sakramentowi bierzmowania pod tytułem "Duch, który umacnia miłość", który będzie realizowany w latach 2017-2019. Hasło pierwszego roku brzmi: "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym", drugiego zaś "W mocy Bożego Ducha"

7 grudnia

- Rząd nie wycofa się z decyzji, która odrzuca postanowienia koalicji PO-PSL ws. przyjmowania uchodźców; najważniejsze jest bezpieczeństwo - oświadczył szef MSWiA Mariusz Błaszczak, komentując decyzję KE o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce, Węgrom i Czechom w związku z niewykonaniem przez te kraje decyzji o relokacji uchodźców z 2015 r.

8 grudnia

- Sejm uchwalił ustawę o powołaniu Służby Ochrony Państwa - w miejsce Biura Ochrony Rządu. Głównym zadaniem nowej formacji będzie nadal ochrona najważniejszych osób w państwie i zagranicznych delegacji, zyskać ma jednak uprawnienia operacyjno-rozpoznawcze

- Papież Franciszek przyjął rezygnację ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej abp. Henryka Hosera, który odszedł na emeryturę. Następcą abp. Hosera został jego dotychczasowy koadiutor bp Romuald Kamiński, którego ingres do katedry jest planowany na 20 stycznia 2018 r.

10 grudnia

- W katedrze świętych Janów w Toruniu odbył się ingres nowego biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla. Papież Franciszek mianował duchownego w miejsce odchodzącego na emeryturę biskupa Andrzeja Suskiego.

15 grudnia

- Sejm przyjął poprawki Senatu, które zakładają przesunięcie o rok (do 2019 r.) daty wejścia w życie ustawy o zniesieniu limitu, powyżej którego najlepiej zarabiający obecnie nie płacą składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

19 grudnia

- Papież Franciszek ogłosił dekret o heroiczności cnót prymasa Polski z lat 1948-1981 kard. Stefana Wyszyńskiego. Tym samym zakończył się pierwszy etap procesu beatyfikacyjnego Prymasa Tysiąclecia. W tej chwili prace Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych skupią się na stwierdzeniu cudu za wstawiennictwem kandydata na ołtarze, a po zakończeniu tego etapu ma zostać wyznaczona data beatyfikacji.

21 grudnia

- Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, dzięki której poziom nakładów publicznych na opiekę zdrowotną ma stopniowo rosnąć do 6 proc. PKB w 2025 roku. W przyszłym roku na zdrowie ma być przeznaczone nie mniej niż 4,67 proc. PKB. (PAP)

autorzy: Danuta Starzyńska-Rosiecka, Iwona Żurek, Paweł Dembowski, Paweł Żebrowski, Grzegorz Dyjak