Kopex

Zarząd Kopeksu podjął uchwałę o rozwiązaniu rezerwy w wysokości 19 mln zł, na ryzyko zagrożenia karami umownymi wynikającymi z nieterminowej realizacji kontraktu z 12 listopada 2015 r., w związku z wejściem w życie ugody z 13 października 2017 r., poinformowała spółka. "W związku z zawarciem i wejściem w życie ugody, ryzyko naliczenia kar umownych wynikających z nieterminowej realizacji kontraktu za okres do dnia zawarcia ugody tj. 13 października 2017 r. zostało zniwelowane" - czytamy w komunikacie. Rozwiązanie rezerwy ujęte zostanie w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Kopex w pozostałych przychodach operacyjnych, dodano.

Cube.ITG

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych zatwierdził plan restrukturyzacyjny złożony przez zarządcę Data Techno Park (DTP), spółki zależnej Cube.ITG w restrukturyzacji, podał Cube.ITG.

>>> Zobacz też rekomendacje

Kredyt Inkaso

Zarząd BondSpot wyznaczył 21 lutego 2018 r. jako pierwszy dzień notowania na Catalyst 65 tys. obligacji na okaziciela serii D1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso o łącznej wartości nominalnej 65 mln zł, podała spółka.
"Jednocześnie postanowiono określić dla w/w obligacji:
a) dzień ostatniego notowania - 14 października 2020 r.,
b) jednostkę obrotu - 1 szt.,
c) jednostkę obligatoryjną - 100 szt.,
d) symbol – KRI1020" - czytamy w komunikacie.
GPW, Aquis Exchange

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjęła decyzję o rozpoczęciu procesu negocjacji dotyczących warunków brzegowych dla ewentualnej transakcji sprzedaży udziałów w spółce stowarzyszonej Aquis Exchange, w której GPW posiada 20,31% udziału w głosach i prawach majątkowych, jeśli Aquis zdecyduje o realizacji IPO. >>>>

Polnord

Polnord podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych, związanych z dalszym rozwojem działalności, podała spółka. Na obecnym etapie przeglądu zarząd będzie rozważał różne opcje, w szczególności poszukiwanie inwestora strategicznego, zawarcie aliansu strategicznego, jak również dokonanie innej transakcji. >>>>

Famur

Famur miał 1 458 mln zł skonsolidowanych przychodów, ok. 291 mln zł EBITDA i ok. 58 mln zł zysku netto w 2017 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>

Monnari Trade

Monnari Trade złożył spółce Gino Rossi wstępną niewiążącą ofertę na zakup 100% akcji Simple Creative Products za szacunkową kwotę 46-50,5 mln zł, przy założeniu zerowego poziomu zadłużenia finansowego i gotówki, wynika z osobnych komunikatów spółek. >>>>

Gekoplast

Sacellum (akcjonariusz posiadającego akcje Gekoplastu stanowiące 99,33% kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 99,33% głosów na walnym zgromadzeniu spółki) zażądało zwołania na 21 marca br. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki w celu podjęcia uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Gekoplastu oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym, wraz z projektem tej uchwały, poinformował Gekoplast. >>>>

MOL

MOL odnotował 76,61 mld HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 43,46 mld HUF zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

MOL prognozuje, że wypracuje 2,2 mld USD oczyszczonej (CCS) EBITDA w 2018 r., podała spółka. Nakłady inwestycyjne zaplanowane na ten rok to 1,1-1,3 mld USD. >>>>

ABC Data

Rada nadzorcza ABC Data podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 1 marca 2018 r. Arkadiusza Lew-Kiedrowskiego do pełnienia funkcji wiceprezesa spółki na okres obecnej kadencji, poinformowała spółka. >>>>

Assceco SEE

Assceco SEE odnotowało 54,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 51,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Tegoroczny portfel zamówień Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) na poziomie przychodów wynosi 95,1 mln euro (wobec 79,1 mln euro rok wcześniej), a na marży1 jest wyższy r/r o 14% i wynosi 71,6 mln euro, według stanu na 12 lutego, poinformował prezes Asseco SEE Piotr Jeleński. >>>>

Tower Investments

Tower Investments miał 33,6 mln zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży oraz 13,6 mln zł zysku netto w roku obrotowym 2017, czyli okresie od 1 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2017 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>

GLG Pharma

GLG Pharma zakończyła drugi etap współpracy z Instytutem Farmaceutycznym; jego celem było przeprowadzenie syntezy substancji czynnej GLG-805, w standardzie GMP (ang. Good Manufacturing Practice) oraz przekazanie spółce szczegółowej dokumentacji. Otrzymanie formulacji dożylnej substancji GLG oraz wcześniejsza zgoda Lokalnej Komisji Etycznej oznaczają, że GLG Pharma może przystąpić do przeprowadzenia badania przedklinicznego, podała spółka. >>>>

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) jest zainteresowane możliwościami dostaw gazu z takich kierunków, jak Liban czy Izrael, poinformował prezes Piotr Woźniak. >>>>

Aż 93% Polaków uważa, że Polska powinna sprowadzać gaz z różnych krajów, wynika z badania GfK Polonia "Bezpieczeństwo energetyczne Polaki 2017 - rynek gazu", zrealizowanego na zlecenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG). >>>>

Posiedzenie zamykające postępowanie arbitrażowe Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) przed Trybunałem w Sztokholmie przeciwko PAO Gazprom i OOO Gazprom Export, w sprawie renegocjacji ceny dostarczanego gazu ziemnego odbędzie się w ostatniej dekadzie marca, poinformował prezes Piotr Woźniak. >>>>

PKN Orlen

PKN Orlen osiągnął na międzynarodowym lotnisku im. Vaclava Havla w Pradze sprzedaż na poziomie 100 mln litrów paliwa lotniczego, podał koncern. >>>>

IMS

Zarząd IMS rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 0,2 zł na jedną akcję z zysku za 2017 r., podała spółka. >>>>

Stalprofil, Izostal

Oferta konsorcjum Izostalu i Stalprofilu, warta 70,9 mln zł netto (87,21 mln zł brutto), okazała się najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu na dostawy rur stalowych dla gazociągu Podgórska Wola - Tworzeń o długości ok. 41 km, podał Stalprofil. >>>>