Rada Ministrów, jak poinformowało w komunikacie CIR, przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o systemie oceny zgodności i ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw. Przedłożony on został przez ministra przedsiębiorczości i technologii. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnego.

"Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek ustanowić i notyfikować w Komisji Europejskiej – do 21 marca 2018 r., a następnie stosować od 21 kwietnia 2018 r. – przepisy dotyczące sankcji za naruszanie przez podmioty gospodarcze rozporządzeń europejskich w sprawach: 1) urządzeń kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób, 2) środków ochrony indywidualnej, 3) urządzeń spalających paliwa gazowe" - głosi komunikat.

Wprowadzenie nowych przepisów oznacza wyłączenie tych wyrobów z ustawy o systemie oceny zgodności - informuje komunikat.

W myśl projektu ustawy, do wyrobów wskazanych w rozporządzeniach europejskich ma zostać zastosowany system administracyjnych kar pieniężnych za naruszenia przepisów związanych z wprowadzaniem ich do obrotu.

"Przykładowo, producent albo importer, który wprowadzi do obrotu lub odda do użytku wyrób niezgodny z wymaganiami – będzie podlegał administracyjnej karze pieniężnej do 100 tys. zł. Natomiast przedsiębiorcy, który nie oznaczy wyrobu symbolem CE – będzie groziła kara do 20 tys. zł" - informuje CIR.

"Dostosowanie prawa krajowego do regulacji unijnych zapewni polskim przedsiębiorcom prawo do swobodnego obrotu produktami wytworzonymi lub importowanymi. Z kolei stosowanie kar pieniężnych za naruszenia przepisów związanych z wprowadzaniem do obrotu wyrobów wymienionych w rozporządzeniach europejskich, powinno przyczynić się do poprawy warunków uczciwej konkurencji. Sankcje będą stanowiły motywację dla przedsiębiorców do stosowania obowiązujących regulacji, tak aby na rynku znajdowały się wyłącznie wyroby bezpieczne oraz zgodne z wymaganiami, co spowoduje eliminację zagrożeń dla konsumentów" - czytamy w komunikacie.

Nowe przepisy, według komunikatu, regulują również procedurę stosowaną w przypadku stwierdzenia tzw. niezgodności formalnych przez organ nadzoru rynku (na przykład gdy deklarację zgodności UE sporządzono niezgodnie z określonym wzorem). Nowe regulacje, co do zasady, powinny wejść w życie po 7 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw - dodaje CIR.