Zysk netto PKO BP wzrósł r: r do 3 104 mln zł 2017 r.


Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - PKO Bank Polski odnotował 3 104 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-IV kw. 2017 r. wobec 2 874 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.
"Mimo wysokich jednorazowych przychodów zrealizowanych w 2016 roku (transakcja VISA) i wzrostu obciążeń regulacyjnych w 2017 roku, grupa kapitałowa PKO Banku Polskiego SA odnotowała wyraźny wzrost zysku netto r/r wobec istotnie słabszego wzrostu zysku netto grupy rówieśniczej (mimo jednorazowych znaczących zysków odnotowanych w grupie rówieśniczej w 2017 roku)" - podał bank w sprawozdaniu.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 8 606 mln zł wobec 7 755 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 2 969 mln zł wobec 2 693 mln zł rok wcześniej.
Marża odsetkowa netto wzrosła do 3,3% wobec 3,2% rok wcześniej.
"Wypracowany w 2017 roku zysk netto grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wyniósł 3 104 mln zł, co oznacza wzrost o 8,0%, czyli o 230 mln zł w relacji do wyniku roku poprzedniego. Osiągnięty poziom zysku netto był determinowany przez:
1) poprawę wyniku na działalności biznesowej, który osiągnął poziom 12 563 mln zł (+6,6% r/r), głównie w efekcie:
- wzrostu wyniku odsetkowego o 11,0% r/r, zrealizowanego głównie dzięki wzrostowi przychodów odsetkowych,
- wzrostu wyniku prowizyjnego o 10,2% r/r, m.in. z tytułu funduszy inwestycyjnych i działalności ubezpieczeniowej,
- spadku wyniku pozostałego o 354 mln zł, związanego głównie z rozliczeniem w czerwcu 2016 roku transakcji przejęcia spółki Visa Europe Limited przez spółkę Visa Inc. oraz transakcji sprzedaży w III kwartale 2016 roku składników majątku spółki Qualia Development Sp. z o.o. i jej spółek zależnych,
2) wzrost poziomu podatku od niektórych instytucji finansowych (podatek bankowy) o 103 mln zł r/r, związany ze wzrostem skali działania grupy kapitałowej Banku oraz niewspółmiernością obciążeń (podatek płatny od lutego 2016 roku),
3) wzrost kosztów administracyjnych o 3,5% r/r, głównie świadczeń pracowniczych. Wskaźnik C/I na koniec 2017 roku wyniósł 46,0% w porównaniu do 47,4% na koniec 2016 roku,
4) stabilny wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw, na poziomie 1 620 mln zł oraz spadek kosztu ryzyka do poziomu 71 pb." - czytamy w sprawozdaniu zarządu.
"W warunkach wysokich obciążeń regulacyjnych i nadzorczych, wpływających na poziom kapitału utrzymywanego przez banki, na koniec 2017 roku grupa kapitałowa PKO Banku Polskiego SA odnotowała nieznaczny spadek rentowności kapitału własnego (ROE), wobec stabilizacji w grupie rówieśniczej, w której zrealizowano jednorazowe zyski" - podano także.
Wskaźnik zwrotu z kapitałów wyniósł 9% na koniec 2017 r. wobec 9,1% rok wcześniej
Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec IV kw. 2017 r. wobec 285,57 mld na koniec IV kw. 2016.
"W efekcie działań podejmowanych w 2017 roku grupa kapitałowa PKO Banku Polskiego SA:
- zwiększyła sumę aktywów o ponad 11 mld zł, w tym o ponad 5 mld zł portfel należności od klientów,
- przekroczyła liczbę 7 mln szt. rachunków bieżących osób fizycznych, umacniając pozycje lidera w tej kategorii,
- zwiększyła liczbę klientów o blisko 300 tys., głównie w segmencie ludności oraz liczbę klientów korzystających z bankowości mobilnej IKO, których na koniec 2017 roku było już ponad 2 mln,
- zachowała wysoki udział w rynku kredytów i depozytów na poziomie odpowiednio 17,7% i 17,9%,
- zajmowała pierwszą pozycję na rynku sprzedaży kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych posiadając blisko 30% udział,
- była największym pożyczkodawcą dla małych i średnich przedsiębiorstw kredytów z gwarancjami de minimis z 20,5% udziałem w rynku ,
- poprawiła istotnie jakość portfela kredytowego, mierzoną wskaźnikiem kredytów z rozpoznaną utratą wartości oraz obniżyła koszt ryzyka,
- rozszerzyła ofertę produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych i majątkowych ubezpieczeń dla klientów, m.in. dzięki wprowadzeniu do oferty ubezpieczeń niepowiązanych z produktami bankowymi, dostępnymi w kanałach mobilnych iPKO i IKO,
- umocniła pozycję kapitałową dzięki podwyższeniu funduszy własnych z tytułu akumulacji zysku wpracowanego w 2016 roku, co przełożyło się na wzrost łącznego współczynnika kapitałowego o 1,56 pkt proc. w stosunku do końca 2016 roku do poziomu 17,37%" - czytamy także.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2017 r. wyniósł 2 774 mln zł wobec 2 888 mln zł zysku rok wcześniej.
Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 17,37% na koniec 2017 r. wobec 15,81% rok wcześniej. Współczynnik kapitału Tier 1 wyniósł 16,5% na koniec 2017 r. wobec 14,51% rok wcześniej.
PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.
(ISBnews)