"Wrażliwość wolumenów oraz cen importu i eksportu na zmiany kursu walutowego jest ograniczana przez udział w globalnych łańcuchach wartości dodanej. Przybliżeniem intensywności tych powiązań jest udział zagranicznej wartości dodanej w krajowym eksporcie i udział krajowej wartości dodanej w eksporcie innych krajów. Między połową lat dziewięćdziesiątych a 2011 r. wzrosły one w Polsce, odpowiednio, z 17 proc. do 34 proc. i z 22 proc. do 24 proc. Oznacza to, że ok. 60 proc. eksportu jest w niewielkim stopniu uzależnione od kształtowania się kursu walutowego. Ponadto przeniesienie zmian kursu powinno być większe dla importowanych dóbr nieprzetworzonych, których udział w imporcie jest dość niewielki" - napisano w raporcie "Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Stan wiedzy w 2017 roku".

"Choć znaczenie kursu złotego dla ok. 60 proc. eksportu wydaje się zaniedbywalne, kurs walutowy oddziałuje na pozostałą część eksportu, związaną z sekcjami towarowymi takimi jak: rolnictwo, rybactwo, produkty spożywcze, meble i lampy, miedź i paliwa mineralne. Waga kursu walutowego w wyjaśnianiu zmienności eksportu w tych kategoriach produktowych oscyluje wokół 20 proc." - dodano. (PAP Biznes)