Spółka Abrisu ogłosiła przymusowy wykup 190 689 akcji WXD po 14,88 zł: szt.Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - WOHO Holdings Limited z siedzibą w Nikozji - spółka zależna Abris CEE Mid-Market Fund III L.P. - ogłosiło zamiar nabycia 190 689 akcji spółki WDX w drodze przymusowego wykupu po cenie 14,88 zł za sztukę, podało Pekao Investment Banking jako podmiot pośredniczący.

W związku z ogłoszonym squeeze-out'em, GPW zawiesiła notowania akcji WDX.

"Przedmiotem przymusowego wykupu jest 190 689 akcji spółki uprawniających do wykonywania 190 689 głosów stanowiących 2,06% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do 1,71% ogólnej liczby głosów. […] Cena wykupu wynosi 14,88 zł za jedną akcję" - czytamy w informacji.

Przymusowy wykup rozpocznie się 15 marca 2018 r. Dzień wykupu został ustalony na dzień 19 marca 2018 r., podano także.

WOHO Holdings Limited działa w porozumieniu z Dariuszem Bąkowskim. Strony porozumienia łącznie kontrolują 9 044 030 akcji spółki uprawniających do 98,29% ogólnej liczby głosów.

W lutym podano, że w ramach wezwania na akcje WDX zawarto transakcje na łączną liczbę 1 915 740 akcji, co stanowi 20,74% kapitału zakładowego spółki. Uprawniają one do 17,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Cena transakcyjna wyniosła 14,88 zł za jedną akcję.

W grudniu ub. r. WOHO Holdings Limited złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad WDX oraz jej spółkami zależnymi: Heavy-Net i Wandalex-Feralco.

Na początku grudnia 2017 r. WOHO Holdings Limited, ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 2 336 521 akcji WDX oraz 60 000 akcji imiennych, uprzywilejowanych, po cenie 14,88 zł za sztukę. W wyniku wezwania wzywający zamierza osiągnąć 21,54% ogólnej liczby głosów na walnym WDX. Wcześniej WOHO Holdings Limited, zawarła z akcjonariuszami WDX umowy, w ramach których przewidziano ogłoszenie wezwania na akcje WDX w cenie 14,88 zł za jedną akcję. Zgodnie z umową inwestycyjną celem stron jest, aby po zamknięciu transakcji jedynymi akcjonariuszami spółki byli WOHO oraz pan Dariusz Bąkowski (obecny znaczący akcjonariusz spółki WDX). W przypadku powodzenia wezwania strony umowy chcą wycofać WDX z GPW.

WDX S.A. to dostawca zintegrowanych rozwiązań z zakresu wyposażenia magazynów, projektowania systemów logistycznych w transporcie wewnętrznym i składowania. Dzięki własnej pracowni projektowej i zakładowi produkcyjnemu w Zgierzu WDX posiada w ofercie innowacyjne przenośniki i regały magazynowe. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)