Zysk netto Trakcji spadł r: r do 31,43 mln zł w 2017 r.Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Trakcja PRKiI odnotowała 31,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 54,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 38,12 mln zł wobec 73,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1374,29 mln zł w 2017 r. wobec 1381,17 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 32,04 mln zł wobec 28,7 mln zł zysku rok wcześniej.

"W 2017 roku Grupa Trakcja osiągnęła przychody w wysokości 1 374 291 tys. zł, których poziom był zbliżony do poprzedniego roku. Koszt własny sprzedaży w okresie 12 miesięcy 2017 roku wzrósł o 4% i osiągnął wartość 1 280 956 tys. zł. Zysk brutto ze sprzedaży grupy w 2017 roku osiągnął wartość 93 335 tys. zł i był o 37% niższy od zysku w okresie porównywalnym. Marża zysku brutto na sprzedaży w omawianym okresie wyniosła 6,8% i osiągnęła niższy poziom w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego tj. do wartości 10,7%" - czytamy w raporcie rocznym.

Obecnie realizowane kontrakty na rynku kolejowym w Polsce zostały pozyskane w okresie wzmożonej konkurencji tuż po uruchomieniu nowej perspektywy unijnej, co przełożyło się na niższe marże. Ponadto powodem zmniejszenia marży zysku brutto ze sprzedaży była zmiana struktury portfela zamówień spółek litewskich z grupy, wskazała Trakcja.

"Zmianę portfela zamówień należy traktować jednak jako przejściową. W 2016 roku spółki litewskie realizowały kilka dużych projektów, które umożliwiały osiągnięcie korzyści skali. Tymczasem, w 2017 roku średnia wartość kontraktów drogowych na Litwie istotnie zmniejszyła się. Ponadto spółki litewskie z grupy nie realizowały kontraktów kolejowych ze względu na brak ogłoszonych przetargów" - czytamy dalej.

Spółki litewskie z grupy kładą duży nacisk na wysokie standardy jakości pracy, terminowości, bezpieczeństwa oraz innowacji technologicznych. Ogłaszanie mniejszych kontraktów spowodowało przystąpienie do przetargów konkurentów, którzy charakteryzują się niższymi kosztami stałymi, co skutkowało większą presją na cenę ofertową, podkreśliła Trakcja.

"Oczekuje się rozpisania nowych przetargów na realizację dużych i istotnych robót w sektorze drogowym i kolejowym na Litwie. Wówczas wysokie standardy spółek litewskich z grupy powinny dać przewagę konkurencyjną i przynieść oczekiwane, pozytywne rezultaty. Z drugiej strony istotny wpływ na podwyższenie marży zysku brutto miało podpisanie porozumienia jednostki dominującej z PKP PLK S.A. dot. kontraktu LCS Malbork. Było ono wynikiem wielomiesięcznych negocjacji, o czym Jednostka dominująca poinformowała w raporcie bieżącym nr 23/2017. Ostateczny wpływ tego zdarzenia na zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 16 956 tys. zł. Natomiast spółka zależna z grupy, AB Kauno tiltai, dokonała rozwiązania rezerwy w kwocie 7 752 tys. euro utworzonej w trakcie 2015 roku w związku z postępowaniem sądowym" - napisano także.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce.

(ISBnews)