Strategia Atenda zakłada nacisk na usługi abonamentowe oraz przejęcia


Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Nowa strategia Grupy Atende na lata 2018-2019 zakłada m.in. wzrost sprzedaży usług o charakterze abonamentowym oraz aktywnie zabieganie o przejęcia nowych, dobrze rokujących podmiotów o profilu zgodnym z ogłoszoną strategią, podała spółka.
"Nowa strategia jest strategią rozwoju, szybkiego wzrostu, zajmowania nowych pozycji - szczególnie za sprawą szerszej oferty usługowej, innowacyjnego oprogramowania i wykorzystania przewag technologicznych grupy - oraz wyjścia na rynki zagraniczne. Planowany wzrost sprzedaży usług o charakterze stałym (abonamentowym) da komfort przewidywalności przychodów. Brak obciążenia kredytami zwiększa potencjał grupy do realizowania celów strategicznych" - czytamy w "Założeniach strategicznych grupy kapitałowej Atende na lata 2018-2019".
Atende podkreśla, że zamierza finansować tylko te przedsięwzięcia, czy to w formie projektów rozwojowych, czy przejęć, które w krótkim terminie przełożą się na umocnienie pozycji rynkowej i zwiększenie zysków. Rozwój będzie finansowany zasadniczo ze środków własnych.
"Jeżeli zdecydujemy się na inwestycję w dojrzałą spółkę, która przekroczy bieżące możliwości własnego finansowania, to dopuszczamy możliwość pozyskania na ten cel dedykowanego finasowania zewnętrznego" - czytamy dalej.
"Zgodnie ze strategią Atende na lata 2018-2019 emitent zamierza w najbliższych latach aktywnie zabiegać o przejęcia nowych, dobrze rokujących podmiotów o profilu zgodnym z ogłoszoną strategią" - czytamy w opublikowanym równolegle raporcie rocznym spółki.
Cele strategiczne spółki to:
1) Utrzymanie i rozwój kluczowych obszarów specjalizacji
"Atende będzie w dalszym ciągu specjalizowało się w realizacji złożonych projektów integratorskich o najwyższym stopniu komplikacji technologicznej. Z kolei spółki zależne będą kontynuować rozwój swoich systemów oprogramowania dla zastosowań właściwych dla rynków, na których działają, wykorzystując posiadane doświadczenie i poszerzając bazę klientów" - czytamy w założeniach.
2) Przesunięcie oferty w stronę usług abonamentowych
"Atende skoncentruje się na rozwoju usług serwisowych, utrzymaniowych oraz tworzeniu nowych usług rozszerzając zakres oferowanych usług abonamentowych. Spółki zależne będą dążyć do dalszego wzrostu sprzedaży usług i produktów własnych w modelu abonamentowym, traktując sprzedaż tych usług priorytetowo" - czytamy dalej.
3) Rozwój autorskiego oprogramowania opartego na nowych technologiach
"Zamierzamy znacząco zwiększyć udział sprzedaży oprogramowania własnego i usług opartych na tym oprogramowaniu w całkowitych przychodach i marży grupy. Większość spółek zależnych już obecnie znakomitą część swoich wyników finansowych wypracowuje właśnie w taki sposób" - napisano także.
4) Eksport produktów i usług o potencjale globalnym
"Rynek krajowy pozostanie w najbliższych latach głównym obszarem działalności Grupy Atende, jednak unikatowe produkty grupy dają podstawę do rozszerzenia działalności grupy na rynki zagraniczne" - wskazała też spółka.
Obszary działania strategicznego to: integracja z dużą wartością dodaną, telekomunikacja mobilna - sieci pakietowe, outsourcing teleinformatyczny, cyberbezpieczeństwo, infrastruktura krytyczna - systemy konwergentne, administracja publiczna - oprogramowanie Nowoczesny Urząd oraz opieka zdrowotna - Medicus Online i CloudiMed, podano także.
"W obecnej rzeczywistości nowe technologie, np. chmurowe, napędzają popyt na elastyczne modele konsumpcji IT. Skomunikowane urządzenia i Internet Rzeczy (ang. Internet of Things, IoT) sprawiają, że więcej produktów będzie nadawać się do konsumpcji w formie usług, co pozwala obniżyć koszty jednostkowe oferowanych rozwiązań, ale też wejść w zupełnie nowe i trwalsze relacje z klientami. Chcemy zdecydowanie podążać w tym kierunku zwiększając naszą ofertę w modelu usługowym (SaaS, ang. Software as a Service) i nowoczesnym modelu rozliczeniowym 'pay as you go'" - napisał prezes Roman Szwed w założeniach.
"Aby skutecznie realizować te zamierzenia potrzebujemy najwyższych kompetencji i własnych, innowacyjnych rozwiązań, wobec których możemy stosować ten model działania. Doceniamy wartość technologii sztucznej inteligencji (AI, ang. Artificial Intelligence), w tym maszynowego uczenia się. Inwestujemy w oprogramowanie wykorzystujące rozproszone rejestry, znane także jako łańcuchy bloków (ang. blockchain). Na bazie naszych doświadczeń w obszarze energetycznych sieci inteligentnych (ang. smart grid) wytwarzamy oprogramowanie dla Internetu Rzeczy" - dodał.
Podkreślił, że grupa dostosowuj ofertę do co raz bardziej ewidentnych trendów rynkowych związanych chociażby z rozwojem telekomunikacji mobilnej i nadchodzącej ery sieci 5G (sieć internetowa nowej generacji), elektromobilności, czy realizacji potrzeb informatycznych bez potrzeby budowania infrastruktury własnej, którą z powodzeniem zastępują usługi profesjonalne.
"Przedstawione założenia strategiczne powinny doprowadzić Grupę Atende do szybkiego rozwoju i przynieść akcjonariuszom wymierne korzyści w postaci dalszego zwiększenia wartości akcji. Tradycyjnie, zarząd dołoży starań, aby spółka systematycznie dzieliła się z akcjonariuszami swoimi rosnącymi zyskami" - podsumował Szwed.
Atende (dawniej ATM Systemy Informatyczne) dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych.
(ISBnews)