Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Airway Medix odnotowało 0,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 2,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata ze sprzedaży wyniosła 3,91 mln zł wobec 2,57 mln zł straty rok wcześniej.
W 2017 r. grupa odnotowała 5,24 mln zł wyniku na sprzedaży technologii CSS w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Airway Medix sprzedał zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZPC) która działała zakresie rozwoju, wytwarzania, dystrybucji oraz sprzedaży technologii dotyczącej zamkniętego systemu do czyszczenia rurek intubacyjnych (technologia CSS).
"Umowa sprzedaży opiewa na łączną wartość ponad 43 mln zł. 3 października 2017 na konto spółki wpłynęła pierwsza transza płatności z transakcji. Wartość pierwszej płatności opiewa na równowartość 23 mln zł. Część płatności pierwszej transzy stanowiącej zwrot kwot zatrzymanych przez kupującego, tj. prawie 4 mln zł spółka spodziewa się w kwietniu 2019 r. a kolejnych płatności związanych już z drugą transzą w odpowiednio 2021 i 2022 r." - napisał zarząd w liście do akcjonariuszy.
W 2017 r. grupa nie odnotowała przychodów ze sprzedaży. W 2016 r. wyniosły one 57 tys. zł.
W ujęciu jednostkowym strata netto w 2017 r. wyniosła 0,31 mln zł wobec 1,92 mln zł straty rok wcześniej.
Airway Medix z grupy kapitałowej Adiuvo Investments, koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), a także u pacjentów z zagrożeniem życia i na oddziałach anestezjologicznych. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od grudnia 2014 r.
(ISBnews)