Griffin Premium RE: Growthpoint obejmie akcje w planowanej ofercie prywatnejWarszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Griffin Premium RE.. podpisał zobowiązanie z Growthpoint Properties Limited i Growthpoint Properties International Proprietary Limited, na podstawie którego Growthpoint zgodził się objąć nowe akcje w ramach planowanej oferty prywatnej, poinformowała spółka. To spowoduje, że Growthpoint i jego podmioty powiązane będą posiadać bezpośrednio lub pośrednio mniej niż 30% kapitału zakładowego spółki.

"Growthpoint zgodził się objąć, a my zgodziliśmy się przydzielić Growthpoint nowe akcje w liczbie, która spowoduje, że Growthpoint i jego podmioty powiązane będą posiadać bezpośrednio lub pośrednio mniej niż 30% kapitału zakładowego spółki (po rejestracji emisji nowych akcji). Liczba nowych akcji, która zostanie objęta przez Growthpoint, zostanie obliczona w taki sposób, że: a) w momencie zakończenia oferty prywatnej Growthpoint i jego podmioty powiązane nie będą bezpośrednio ani pośrednio posiadać akcji zwykłych uprawniających do ponad 30% głosów na walnych zgromadzeniu spółki; oraz b) kwota zainwestowana przez Growthpoint nie będzie niższa niż 120 000 000 euro i nie wyższa niż 150 000 000 euro" - czytamy w komunikacie.

Realizacja zobowiązania, o którym mowa powyżej, jest uzależniona od spełnienia następujących warunków: a) podjęcia przez walne zgromadzenie spółki, które ma odbyć się w dniu 26 kwietnia 2018 r. (lub w innym terminie, jeśli obrady zostaną odroczone), uchwał w sprawie emisji nowych akcji oraz wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru w stosunku do tych akcji; b) otrzymania przez Growthpoint opłaty z tytułu gwarantowania emisji równej 1,5% wartości ich inwestycji w zamian za zobowiązanie; oraz c) dokonania przydziału i prawidłowej emisji na rzecz Growthpoint nowych akcji po cenie ofertowanej 1,57 euro za akcję, w formie w pełni opłaconych akcji zwykłych w kapitale zakładowym spółki (z zastrzeżeniem, że akcje te zostaną dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przed dniem 31 lipca 2018 r. włącznie), podano także.

Griffin Premium RE.. jest pierwszą spółką typu REIT notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (od kwietnia 2017 r.). REIT (ang. real estate investment trust) to podmiot, który osiąga dochody głównie z wynajmu nieruchomości, a wypracowywane zyski wypłaca regularnie udziałowcom w formie dywidendy.

(ISBnews)