Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK odnotował 438,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 453,04 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.
Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 389,83 mln zł wobec 1 254 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 515,11 mln zł wobec 475,19 mln zł rok wcześniej.
Dochody ogółem grupy kapitałowej BZ WBK za I kwartał 2018 r. wyniosły 2 002,3 mln zł i były wyższe o 8,3% r/r, podano w raporcie.
Koszty ogółem wyniosły 971,2 mln zł i zwiększyły się o 12,1% r/r przy wzroście kosztów działania i pracowniczych odpowiednio o 22,5% r/r i 3,4% r/r.
"Zakładając stabilny poziom opłat na rzecz BFG w stosunku rocznym (tj. eliminując z bieżącej bazy kosztowej roczny przyrost w wys. 58,3 mln zł), koszty ogółem wzrosły o 5,4% r/r, a koszty działania o 7,2% r/r, odzwierciedlając skalę realizowanych w grupie projektów rozwojowych" - czytamy w raporcie.
"Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 712,7 mln zł i zmniejszył się o 3,7% r/r, a w ujęciu porównywalnym (tj. po skorygowaniu bazy kosztowej jak wyżej), wzrósł o 4,2% r/r. Zysk należny udziałowcom BZ WBK S.A. wyniósł 438,7 mln zł i zmniejszył się o 3,2% r/r, a w ujęciu porównywalnym wzrósł o 9,7% r/r" - napisano dalej.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11,4% (wobec 12,2% na 31 grudnia 2017 r. i 11,5 % na 31 marca 2017 r.).
"Wskaźnik efektywności operacyjnej (C/I) wyniósł 48,5% (45,6% po skorygowaniu kosztów jak wyżej) wobec 46,8% w I kwartale 2017 r." - czytamy dalej.
Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych w wysokości 222,9 mln zł wobec 145,5 mln zł w I kwartale 2017 r.
"Współczynnik kapitałowy osiągnął poziom 16,67% (16,69% na 31 grudnia 2017 r. i 15,67% na 31 marca 2017 r.), zapewniający bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost" - podsumowano.
Aktywa razem banku wyniosły 157,56 mld zł na koniec I kw. 2018 r. wobec 152,67 mld zł na koniec 2017 r.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 280,85 mln zł wobec 353,95 mln zł zysku rok wcześniej.
BZ WBK jest 3. co do wielkości bankiem w Polsce pod względem aktywów (wg danych za 2017 r.). Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Banco Santander S.A. ma 69,34% akcji BZ WBK.
(ISBnews)