MF poinformowało we wtorek, że rząd Aktualizacji Programu Konwergencji. W dokumencie tym założono, że wzrost PKB wyniesie realnie po 3,8 proc. w 2018 i 2019 r. Przewiduje też ograniczenie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do 0,7 proc. PKB w 2021 r. i jednoczesny spadek długu sektora do 46 proc. PKB na koniec 2021 r. W latach 2020 i 2021 wzrost PKB ma wynieść odpowiednio 3,7 proc. i 3,6 proc., a deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych 1,1 proc. i 0,7 proc.

"Priorytetowym celem rządu, który przyświecał nam przy przygotowaniu tego raportu to oczywiście utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wsparciu inkluzywności wzrostu gospodarczego (takiego, z którego korzystają wszyscy - PAP). To jest to, co podkreślamy, jest bardzo istotne, zawarte w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju premiera Morawieckiego" - powiedziała podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami minister finansów Teresa Czerwińska.

Powiedziała, że założono ostrożny scenariusz makroekonomiczny i budżetowy. "Perspektywy dla polskiej gospodarki są dobre" - podkreśliła. Wyjaśniła, że w zeszłym roku głównym czynnikiem wzrostu (PKB zwiększyło się o 4,6 proc.) był popyt krajowy" - powiedziała. Jej zdaniem przyjęcie 3,8 proc. wzrostu PKB w tym roku jest ostrożnym założeniem, istotnym czynnikiem wzrostu będą inwestycje, zwłaszcza inwestycje w sektorze publicznym.

"Taką zasadniczą determinantą, która napędza tempo wzrostu PKB pozostaje konsumpcja prywatna wspierana oczywiście optymistycznymi oczekiwaniami konsumentów i bardzo dobrą, a można nawet powiedzieć, znakomitą sytuacją na rynku pracy" - powiedziała.

MF przewiduje, że na koniec 2018 r. stopa bezrobocia spadnie do 4,2 proc. z 4,9 proc. w zeszłym roku , a w 2019 r. do 3,9 proc. Według analityków ministerstwa w długim horyzoncie stopa bezrobocia może się zmniejszyć nawet do 3,3 proc. Minister powiedziała, że tym samym należy się spodziewać wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, a tym samym wzrostu inflacji bazowej.

Zgodnie z APK inflacja będzie się w kolejnych latach zbliżać do celu inflacyjnego i osiągnie 2,5 proc. w latach 2020-2021.

Obecny na spotkaniu wiceminister finansów Leszek Skiba odniósł się m.in. do niższych od rynkowych prognoz wzrostu PKB. Według niego, patrząc na średnią na lata 2018-2019, to prognoza MF jest zbliżona do średniej rynkowej. "Uznajemy, że prawdopodobnie rok 2018 będzie lepszy niż 3,8 proc., ale uznaliśmy, że nie będziemy dokonywać zmiany" - powiedział. Jego zdaniem presja płacowa nie powinna się mocno przełożyć się na wzrost inflacji. "Nie ma zagrożeń do skoku inflacji w najbliższym okresie" - uspokajał.

Czerwińska tłumaczyła, że przewidziane wysokości deficytów sektora finansów publicznych dotyczy pełnego wykonania wydatków zawartych w ustawie budżetowej i sztywnym kursie euro (4,15 zł). Tymczasem np. w zeszłym roku nie wykonano wydatków w wysokości 0,4 proc. PKB, a w latach 2011-2017 średnio o około 0,6 proc. PKB. Minister zapewniła, że przewidziane obniżki deficytu sektora finansów publicznych są zgodne z wymogami dochodzenia do tzw. średniookresowego celu budżetowego (tzw. MTO), który przewiduje, że polski deficyt strukturalny ma wynieść 1 proc. PKB.

"Bardzo konsekwentnie realizujemy to dążenie do średniookresowego celu budżetowego" - zauważyła szefowa MF.

"Mamy jeszcze pewną przestrzeń do dalszej poprawy ściągalności podatków" - poinformowała minister. Aktualizacja Programu Konwergencji zakłada ograniczanie luki podatkowej. Ma ono przynieść w 2018 r. 10,6 mld zł, w 2019 r. 5,9 mld zł. Przewidziano, że w roku 2020 działania ograniczające lukę podatkową dostarczą budżetowi dodatkowe 4 mld zł, a w 2021 r. 2 mld zł. "Łączny skutek realizacji działań dotychczasowych i planowanych na lata 2018-2021 szacuje się na ok. 1 pkt proc. PKB" - napisano w komunikacie MF.

Do najważniejszych realizowanych i planowanych działań na rzecz poprawy przestrzegania przepisów podatkowych i zwiększenia skuteczności administracji podatkowej zaliczono m.in: mechanizm podzielonej płatności (split payment), System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR), analizator JPK, rozwój systemu monitorowania drogowego przewozu towarów, ograniczanie stosowanie mechanizmów tzw. agresywnego planowania podatkowego, wprowadzenie obowiązku przekazywania do organów podatkowych informacji o schematach podatkowych, wprowadzenie zmian dotyczących podatku u źródła.

Według resortu finansów, od 2016 r., kiedy wprowadzono szereg reform systemu podatkowego, nastąpił silny wzrost dochodów podatkowych. W 2017 r. wyniosły one 21 proc. PKB, co oznacza wzrost o 0,4 pkt. proc. w porównaniu z 2016 r. Obliczono, że dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego do budżetu ściągnięto z podatku VAT, w ujęciu kasowym, 30 mld zł więcej niż w 2016 r.

"W okresie dwóch lat przyrost poziomu dochodów z VAT wyniósł w ujęciu kasowym łącznie 33,7 mld zł. W 2017 r. zaobserwowano również silny przyrost wpływów z podatku CIT, który znacząco przewyższył nominalne tempo wzrostu gospodarczego" - napisano.

Ministerstwo wyjaśnia, że zgodnie z metodologią KE dotyczącą szacowania luki w VAT, w 2017 r. luka podatkowa uległa zauważalnemu ograniczeniu (o 6 pkt. proc.), choć wciąż wynosiła ok. 25 mld zł, tj. ok. 14 proc. potencjalnych wpływów. Zaznaczono, że dzięki lepszemu przestrzeganiu przez podatników obowiązujących regulacji (tzw. compliance effect) w 2017 r. poprawiono dochody z VAT o 10,8 mld zł, a w okresie 2016-2017 łącznie 17,4 mld zł.

"Potwierdza to, że wprowadzone instrumenty dotyczące walki z praktykami o charakterze przestępczym w podatku VAT oraz inne działania uszczelniające system podatkowy przyniosły wymierne efekty" - podkreśla MF.

Dyrektor Departamentu Polityki Makroekonomicznej w MF Sławomir Dudek dodał, że prognozy MF zakładają także bardzo silny przyrost inwestycji publicznych w latach 2018-2019, kończone będą także te, które nie zostały zrealizowane w zeszłym roku. Według Dudka wzrost inwestycji samorządowych i finansowanych z środków UE, o czym świadczą dane z sektora budowlanego oraz danych resortu inwestycji i rozwoju o absorbcji środków unijnych i podpisywanych kontraktach.

"Uważam, że jesteśmy bardzo ostrożni jeżeli chodzi o rok 2018 i absorbcję funduszy unijnych oraz to, co zrobią samorządy" - powiedział. Zaznaczył, że w tym roku będą wybory w samorządach, co motywuje je do realizacji większych inwestycji.

AKP stanowi główną część przyjętego przez rząd Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2018-2021, który przedstawia priorytety polityki rządu i ich wpływ na finanse publiczne.

>>> Czytaj też: Trwa exodus gotówki z Łotwy. Powód? Amerykańskie sankcje na rosyjskich oligarchów