Akcjonariusze Simple zdecydują 22 maja o wypłacie 0,22 zł dywidendy na akcję


Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Simple zdecydują o przeznaczeniu łącznie 1 058 675,2 zł na dywidendę, czyli 0,22 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne, zwołane na 22 maja br.
"Zwyczajne walne zgromadzenie Simple S.A. postanawia, co następuje:
Zysk spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 3 611 515,79 zł przeznacza się w następujący sposób:
- kwotę 1 058 675,2 zł przeznacza na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki.
- kwotę 704 188,67 zł przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych.
- kwotę 1 848 651,92 zł przeznacza na kapitał zapasowy spółki.
Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję spółki wynosi 0,22 zł" - czytamy w projekcie uchwały.
Dzień dywidendy ustalono na 1 czerwca 2018 r. Wypłata dywidendy nastąpi w 2 transzach:
- 1. transza w kwocie 0,14 zł na 1 akcję - 17 sierpnia 2018 roku;
- 2. transza w kwocie 0,08 zł na 1 akcję - 9 listopada 2018 roku, podano także.
Simple jest producentem własnego oprogramowania i działa na rynku wdrożeń systemów ERP i projektów IT dla rynku publicznego. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2000 r.
(ISBnews)