Gino Rossi dokonało odpisu aktualizacyjnego wz. z planowaną sprzedaż SimpleWarszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Gino Rossi dokonało odpisu aktualizacyjnego aktywów netto w związku z planowaną sprzedażą 100% akcji spółki Simple Creative Products, podała spółka. Odpisy obciążą wyniki finansowe kwotą 8,15 mln zł na poziomie skonsolidowanym i 5,11 mln zł na poziomie jednostkowym za 2017 r., podano także.

"W związku podjęciem decyzji o sprzedaży 100% akcji spółki Simple Creative Products uzgodniono, że w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym grupy Gino Rossi za 2017 rok działalność spółki Simple Creative Products zostanie wykazana w rachunku zysków i strat jako działalność zaniechana, natomiast w bilansie grupy - jako aktywa przeznaczone do sprzedaży i zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży" - czytamy w komunikacie.

W związku z zakwalifikowaniem spółki Simple Creative Products jako aktywa przeznaczonego do sprzedaży skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy Gino Rossi za rok 2017 zostanie obciążone kwotą 8 154 tys. zł. Natomiast jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta zostanie obciążone kwotą 5 109 tys. zł, podano także.

"Powyższe obciążenia wynikają z dokonania odpisu aktualizacyjnego aktywów netto" - czytamy także.

Spółka zastrzegła jednocześnie, że podane szacunki opierają się na niezaudytowanych danych i w związku z powyższym mogą ulec zmianie po badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdań za rok obrotowy 2017. Jednostkowe i skonsolidowane zaudytowane roczne sprawozdanie finansowe za rok 2017 zostanie przekazane do publicznej wiadomości w dniu 27 kwietnia 2018 r.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

(ISBnews)