Zgodnie z projektem uchwały, do kompetencji rady nadzorczej dołączyć ma m.in. udzielanie zgody na zaproponowany przez zarząd limit zadłużenia oraz udzielanie zgody na zwiększenie kwoty zadłużenia na poziomie grupy o co najmniej 30 mln zł w jednej transakcji lub w ramach dwóch lub więcej transakcji przeprowadzonych w ciągu 30 dni.

Projekt zakłada również, że rada nadzorcza będzie udzielać zgodę na nabycie przez spółkę lub podmiot z grupy portfela wierzytelności, którego cena nabycia przekracza 10 mln zł, a także na nabycie portfela niezależnie od ceny nabycia, jeżeli łączna wartość cen nabycia w okresie trzech poprzedzających miesięcy przekroczyła 100 mln zł.

Walne zgromadzenie GetBack zaplanowane jest na 22 maja.