Polimex-Mostostal miał 1,05 mln zł straty netto, 4,84 mln zł zysku EBIT w I kw.Warszawa, 14.05.2018 (ISBnews) - Polimex-Mostostal odnotował 1,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 16,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,84 mln zł wobec 26,82 mln zł zysku rok wcześniej.

"W okresie sprawozdawczym, zgodnie ze sporządzonym rachunkiem przepływów pieniężnych grupy kapitałowej, nastąpił wzrost netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 68 852 tys. zł. Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na 31.03.2018 rok wyniósł 647 992 tys. zł. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej wyniosły 85 566 tys. zł. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 6 571 tys. zł, a przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej wyniosły minus 10 143 tys. zł. Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania obejmują kwoty otrzymane w związku z realizacją kontraktu Opole" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 348,27 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 544,62 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 8,52 mln zł wobec 19,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska.

(ISBnews)