Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 640 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 940 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 1 043 mln zł wobec 1 007 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 1 399 mln zł wobec 1 259 mln zł zysku rok wcześniej.
"Zmiana ta była spowodowana w szczególności przez: wyższy wynik segmentu działalności bankowej w efekcie rozpoczęcia konsolidacji Pekao (+563 mln zł) oraz poprawy wyniku Alior Banku (+113 mln zł) w związku z wysokim poziomem sprzedaży produktów kredytowych wspartym korzystną koniunkturą gospodarczą; wzrost wyniku w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych (+89 mln zł) w efekcie poprawy rentowności portfela ubezpieczeń szkód spowodowanych żywiołami oraz pozostałych szkód rzeczowych (znacznie niższy poziom roszczeń o wysokiej wartości jednostkowej) oraz ubezpieczeń komunikacyjnych (w szczególności Auto Casco); niższą rentowność w segmencie ubezpieczeń masowych w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku (-10 mln zł) - efekt doszacowania rezerw na poczet roszczeń o zadośćuczynienie za stany wegetatywne; niższy dochód z działalności inwestycyjnej jako efekt spadku wyniku na notowanych instrumentach kapitałowych w związku z gorszą koniunkturą na GPW, bilansowany lepszymi wynikami na portfelu polskich obligacji skarbowych; wzrost rentowności w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych (+35 mln zł), jako efekt stale rosnącego portfela ubezpieczeń oraz poprawy względem ubiegłego roku szkodowości produktów ochronnych - niższa w analizowanym okresie częstość zgonów" - wymieniono w raporcie.
Składka przypisana brutto grupy sięgnęła 5 831 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 5 768 mln zł rok wcześniej.
Grupa PZU otworzyła 2018 rok rekordową sprzedażą ubezpieczeń. Składka przypisana brutto w pierwszym kwartale osiągnęła wartość 5,83 mld zł, co jest najlepszym wynikiem w historii grupy, podkreśliło PZU.
"Wzrost sprzedaży dotyczył przede wszystkim: ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego (+41 mln zł), głównie w związku ze wzrostem średniej składki; ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta korporacyjnego (+32 mln zł), w związku ze wzrostem średniej składki; rozwoju sprzedaży w spółkach zagranicznych (+60 mln zł), w tym głównie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie krajów bałtyckich; rozwoju portfela grupowych produktów zdrowotnych. Wzrosty zostały częściowo skompensowane niższą składką w segmencie ubezpieczeń indywidualnych (-62 mln zł) głównie w związku z niższymi wpłatami na rachunki w produktach unit-linked w kanale bancassurance" - podano w raporcie.
W ujęciu jednostkowym zysk netto PZU S.A. w I kw. 2018 r. wyniósł 258 mln zł wobec 343 mln zł zysku rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto PZU Życie w I kw. 2018 r. wyniósł 269 mln zł wobec 221 mln zł zysku rok wcześniej.
"Jeszcze nigdy w historii Grupy PZU w pierwszym kwartale nie notowaliśmy tak wysokiego poziomu składki przypisanej. Co więcej, zysk netto Grupy PZU po raz kolejny przekroczył 1 mld zł i jest najwyższym skonsolidowanym wynikiem pierwszego kwartału w naszej historii. Te rezultaty są odzwierciedleniem rosnącej roli banków w wynikach Grupy, ale przede wszystkim solidnych fundamentów naszej działalności podstawowej – ponad połowa wyniku netto to zysk z działalności ubezpieczeniowej" - skomentował prezes PZU SA Paweł Surówka, cytowany w komunikacie.
CFO PZU Tomasz Kulik zwrócił uwagę, że wzrost sprzedaży realizowany był przy utrzymaniu ścisłej dyscypliny kosztowej (wskaźnik kosztów administracyjnych segmentów ubezpieczeniowych w Polsce spadł o 0,8 pkt proc. r/r do 6,3%). "W efekcie, nawet pomimo konieczności doszacowania rezerw na poczet roszczeń z tytułu zadośćuczynień, w związku z niedawnym wyrokiem Sądu Najwyższego, utrzymaliśmy dobrą rentowność głównych linii biznesowych zarówno w ubezpieczeniach majątkowych jak i na życie" - podkreślił.
"W I kw. 2018 roku marża ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych wzrosła o 2,8 pkt proc. r/r do 16,6%. Jak co roku, pierwszy kwartał charakteryzuje się niższą rentownością, która jest wynikiem większej liczby zgonów i zachorowań w okresie zimowym. Kolejne kwartały powinny przyczyniać się do poprawy rentowności i dojścia do strategicznego poziomu 20% w skali roku" - dodał prezes PZU Życie Roman Pałac.
Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.
(ISBnews)