"Istotny wpływ na kształtowanie się wyniku netto grupy ma wynik na działalności finansowej, w tym wycena otwartych pozycji wyrażonych w walutach obcych (rozrachunki handlowe oraz otrzymane i udzielone kredyty i pożyczki) oraz koszty odsetek. Zysk na poziomie operacyjnym został pomniejszony w analizowanym okresie 3 miesięcy 2018 roku o ujemny wynik na działalności finansowej w wysokości 4,4 mln zł. Ujemne saldo z tytułu różnic kursowych wyniosło 2,4 mln zł, wobec 4,3 mln zł kosztu za pierwszy kwartał roku 2017" - wyjaśniono w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,74 mln zł wobec 2,19 mln zł straty rok wcześniej.

"Wartość EBITDA za okres 3 miesięcy 2018 roku wyniosła 7,6 mln zł (w tym amortyzacja: 6,8 mln zł) i była o 3,9 mln zł wyższa od wartości osiągniętej dla analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy dalej w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 248,19 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 220,11 mln zł rok wcześniej.

"Na wzrost przychodów ze sprzedaży w okresie 3 miesięcy 2018 roku złożyły się przychody osiągnięte w pierwszym kwartale 2018 roku przez spółkę Uniflex S.p.A. (14,6 mln zł), której akwizycja nastąpiła z końcem marca 2017 roku oraz wartościowy wzrost sprzedaży spółek w grupie" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 3,95 mln zł wobec 13,56 mln zł straty rok wcześniej.

Pomimo nadal trudnej sytuacji na rynku surowców, Grupa Selena po pierwszym kwartale 2018 roku uzyskała dodatni wynik operacyjny. Przyczyniła się do tego zarówno wyższa sprzedaż (najwyższa w historii spółki), jak i optymalizacja w obszarze kosztów operacyjnych w relacji do osiągniętych przychodów ze sprzedaży.

"Rentowności brutto sprzedaży po pierwszym kwartale była niższa o 1,7 pkt proc. rok do roku (28,9% vs 30,6%), co było efektem wzrostu cen surowców, głównie do produkcji pian i uszczelniaczy. Dzięki zwiększeniu udziału produktów wysokomarżowych w portfolio Seleny oraz projektom optymalizacyjnym, grupa w dużym stopniu zneutralizowała efekt wyższych kosztów surowcowych" - czytamy w komunikacie.

"Odnotowaliśmy historycznie najwyższą sprzedaż oraz najlepszy wynik operacyjny na poziomie EBIT. Jesteśmy świadomi, że jest to sukces, któremu sprzyjała dobra koniunktura jak również obserwowane spłaszczenie trendu sezonowości w budownictwie. Wynika to z możliwości, jakie dają nowe technologie, zmian klimatycznych jak i z ograniczenia w dostępności wykwalifikowanych pracowników branży budowlanej. Sygnały, które odbieramy z rynku, między innymi od naszych partnerów biznesowych czy konkurentów, wskazują, że tak dobra koniunktura może nie utrzymać się w kolejnych okresach" - skomentował p.o. prezesa Marcin Macewicz, cytowany w komunikacie.

W dalszym ciągu cała branża chemii budowlanej ma do czynienia z trudną sytuacją na rynku surowców. Obecnie ceny kluczowych grup surowców są wysokie. Cena surowca PMDI do produkcji pian, ustabilizowała się na relatywnie wysokim poziomie i nie wykazuje tendencji wzrostowej. Podaż surowców do produkcji silikonów jest ograniczona, występują problemy z dostępnością, a co za tym idzie wzrostem ich cen. Ze względu na rosnące notowania ropy naftowej i dolara amerykańskiego, a także inwestycje drogowe, należy spodziewać się wzrostu cen asfaltu. W pozostałych grupach surowcowych prognozuje się względną stabilność cen, podano też w materiale.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)