Dzięki pozyskanym środkom Fundusz będzie mógł sfinansować m.in. inwestycje zaplanowane w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

W komunikacie czytamy, że "23 maja Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) z sukcesem przeprowadził kolejną emisję euroobligacji o łącznej wartości 1 mld euro na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego (KFD)".

"Tegoroczna emisja przeprowadzona w ustanowionym przez BGK Programie EMTN miała po raz pierwszy formułę dual – tranche, a zapadalność ustalono na 7 i 12 lat. Każda z wyemitowanych transz była emisją benchmarkową o wartości 500 mln euro" - informuje BGK.

Terminy zapadalności obligacji nowych emisji przypadają odpowiednio na czerwiec 2025 r. I czerwiec 2030 r. Cena krótszej transzy została określona na poziomie 75 punktów bazowych powyżej średniej stawki swap (MS+75 bps) z kuponem oprocentowania w wysokości 1,375 %. Dla obligacji 12 letnich było to 95 punktów bazowych (MS+95 bps), co daje kupon oprocentowania w wysokości 2,000%. W księdze popytu poszczególnych transz uczestniczyło odpowiednio 52 i 27 wiarygodnych inwestorów, w tym również banki centralne.

Reklama

Komunikat cytuje wypowiedź I wiceprezesa BGK Pawła Nierady, że "obecna emisja zabezpieczona jest bezwarunkową i nieodwołalną gwarancją Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej".

"Dla Banku Gospodarstwa Krajowego dzisiejsza emisja jest wsparciem wielkiego projektu inwestycyjnego jakim jest Krajowy Fundusz Drogowy, który nieustannie i z każdym rokiem poprawia jakość życia Polaków. BGK wypracował sobie wiarygodność wśród inwestorów również na rynkach międzynarodowych, która przyczynia się do ciągle rosnącego zainteresowania każdą kolejną emisją obligacji BGK. Dziś nasz bank jest drugim pod względem wielkości emitentem z na rynku krajowym i ciągle zwiększa swoją obecność również na rynkach międzynarodowych" – mówi cytowany wiceprezes.

Emisję zorganizowało i przeprowadziło konsorcjum BGK, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan oraz Societe Generale - informuje komunikat.

"Celem obecnej emisji obligacji jest zapewnienie efektywnego zarządzania płynnością finansową KFD na potrzeby finansowania realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Ten kluczowy dla polityki transportowej państwa dokument określa limit środków na realizację inwestycji drogowych ujętych w Programie na poziomie 135 mld zł. Rezultatem Programu ma być budowa ok. 2 750 km nowych odcinków autostrad i dróg ekspresowych oraz 43 nowych obwodnic miast" czytamy w komunikacie.

Bank informuje również, że pozyskuje na rzecz KFD zewnętrzne finansowanie emitując obligacje oraz zaciągając kredyty w międzynarodowych instytucjach finansowych (głównie w Europejskim Banku Inwestycyjnym). "Przed 2014 rokiem BGK przeprowadzał emisje na rynku krajowym pozyskując finansowanie o wartości ponad 26 mld zł. Od 2014 roku, kiedy BGK ustanowił Program EMTN (Euro Medium Term Notes – średnioterminowych euroobligacji), bank wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej ponad 2,5 mld euro (włączając dzisiejszą emisję)" - głosi komunikat.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. (PAP)