Opracowanie projektów aktów prawnych, związanych ze zmianą waluty, oraz przygotowanie zmian organizacyjnych mających na celu poprawę funkcjonowania centralnej administracji rządowej to jedne z wielu zadań pełnomocnika rządu ds. wprowadzenia euro. Funkcję tę od 13 stycznia 2009 r. pełni wiceminister finansów, Ludwik Kotecki.

- Obsługą merytoryczną, organizacyjnoprawną, techniczną i kancelaryjno-biurową pełnomocnika zajmie się Ministerstwo Finansów - mówi Magdalena Kobos, rzecznik Ministerstwa Finansów.

Zadania pełnomocnika

Do czasu przyjęcia nowej waluty Kotecki będzie opracowywać program zapobiegania nieprawidłowościom w instytucjach publicznych, w tym w instytucjach samorządu terytorialnego.

Katalog zadań powierzonych pełnomocnikowi jest otwarty. Rozporządzenie wymienia jednak ogólnie podstawowe zadania pełnomocnika, do których należeć ma m.in. koordynowanie oraz nadzorowanie prac międzyinstytucjonalnych zespołów roboczych w poszczególnych obszarach przygotowawczych. Zespoły będą zajmować się zagadnieniami makroekonomicznymi, prawnymi, sektora finansowego, a także wymianą informacji. W obszarze ich zainteresowań znajdzie się także sektor przedsiębiorstw, sektor publiczny, ochrony konsumentów oraz dostosowań technicznych.

- Przy realizacji swoich zadań pełnomocnik będzie współpracował z administracją rządową i krajowymi instytucjami w celu sporządzania analiz, ocen i wniosków związanych z realizacją poszczególnych etapów przyjęcia euro przez Polskę - wyjaśnia Magdalena Kobos.

Mapa drogowa

Konieczność ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw wprowadzenia euro związana jest z rządowym harmonogramem działań przygotowawczych do wprowadzenia w Polsce nowej waluty, przyjętym pod koniec października zeszłego roku. Z tzw. mapy drogowej wynika, że Polska ma spełnić nominalne kryteria konwergencji w 2011 roku. Zgodnie z planem, po wydaniu przez Komisję Europejską pozytywnej opinii dotyczącej wejścia Polski do strefy euro i uchyleniu derogacji przez Radę EcoFin, nasz kraj ma przyjąć europejską walutę 1 stycznia 2012 r. W razie konieczności zmiany tego terminu pełnomocnik poinformuje rząd, a także zaproponuje wprowadzenie korekty w mapie drogowej przyjęcia euro.

Sprawozdania z działalności

Analizy, a także ocenę stanu przygotowań do wprowadzenia euro pełnomocnik ma przedstawiać raz na pół roku Komitetowi Europejskiemu Rady Ministrów.

Rada Ministrów będzie też przyjmować sprawozdania z działalności pełnomocnika. Pierwsze takie sprawozdanie ma on przedstawić najpóźniej do 15 maja 2009 r.

Rola pełnomocnika zakończy się 12 miesięcy po wprowadzeniu euro. Wtedy też przedłoży on Radzie Ministrów końcowe sprawozdanie ze swej działalności.

Podstawa prawna

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską (Dz.U. nr 11, poz. 60).