Airway Medix ma strategię dystrybucji nadwyżek pieniężnych do akcjonariuszy


Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Zarząd Airway Medix przyjął ramową strategię dystrybucji nadwyżek pieniężnych do akcjonariuszy, która zakłada dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami na zasadach dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa oraz w zakresie, w jakim spółka będzie posiadać niezbędne środki pieniężne, poinformowała spółka.
"Transfer do akcjonariuszy może odbyć się poprzez przeprowadzenie procesu buy-back, tj. złożenia akcjonariuszom oferty zakupu akcji. Ewentualny skup akcji własnych byłby przy tym, w zależności od etapu realizacji strategii, alternatywą lub uzupełnieniem klasycznej polityki dywidendowej" - powiedziała członek zarządu Anna Aranowska-Bablok, cytowana w komunikacie.
W szczególności, wypłata środków będzie zależała m.in. od
- wysokości osiągniętego zysku netto;
- uzyskania przez spółkę finansowania zewnętrznego (jeśli będzie taka potrzeba) na realizację zamierzonych działań;
- potrzeb związanych z nakładami inwestycyjnymi grupy, podano także.
"Zarząd Airway Medix zakłada, że w przyszłości większość środków pozyskiwanych przez spółkę z tytułu monetyzacji poszczególnych technologii będzie mogła podlegać dystrybucji odpowiednio w formie dywidendy lub w drodze programu skupu akcji własnych, skierowanych do wszystkich akcjonariuszy na jednakowych warunkach, z zapewnieniem równego ich dostępu do realizacji prawa sprzedaży akcji (proporcjonalna redukcja liczby akcji w przypadku nadwyżki akcji zgłoszonych do zbycia nad akcjami nabywanymi przez spółkę)" - czytamy także.
Spółka przypomina, że w portfelu produktowym Airway Medix znajdują się:
- Oral Care (OC) - nowy system czyszczenia jamy ustnej osób unieruchomionych - z szacowaną wartością rynku na poziomie 400-500 mln USD,
- Cuff Pressure Regulator (CPR) - innowacyjne urządzenie umożliwiające upowszechnienie automatycznej optymalizacji ciśnienia w mankiecie utrzymującym rurkę intubacyjną - z szacowaną wartością rynku 250-350 mln USD,
- Laryngeal Mask (LMA) - platforma technologiczna związana z grupą patentów dotyczących m.in. maski laryngologicznej - z szacowaną wartością rynku 400-500 mln USD.
Natomiast Closed Suction System (CSS) - innowacyjny system czyszczenia rurek dotchawicznych z szacowaną wartością rynku na poziomie 200 mln USD - to już sprzedana technologia, a płatności z tytułu transakcji o łącznej wartości ponad 40 mln zł rozłożone zostały na lata 2017-2022, podano także.
"Pomimo wpływu do spółki pierwszej, największej transzy płatności ze sprzedaży technologii CSS (prawie 23 mln zł) w IV kw. 2017 r. nie zachodziły wskazane w art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych przesłanki do redystrybucji do akcjonariuszy środków z kwoty, która może być przeznaczona do podziału. Z uwagi na dotychczasowy brak zdolności dywidendowej i precyzyjne w tym zakresie przepisy Kodeksu spółek handlowych, rozpoczęcie skupu akcji własnych w 2017 lub 2018 roku wiązałoby się z koniecznością przeprowadzenia tzw. postępowania konwokacyjnego i nieuzasadnionym ekonomicznie oraz wątpliwym prawnie nabyciem przez spółkę akcji z odroczonym o co najmniej rok terminem płatności. Aby przygotować wymagane warunki do przyszłej dystrybucji środków do akcjonariuszy niezbędna jest modyfikacja struktury kapitału własnego emitenta" - wyjaśniła spółka.
W związku z powyższym, ramowa strategia przewiduje zwrócenie się przez zarząd z wnioskiem do najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia o podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, podano także.
"Zarząd Airway Medix zamierza na bieżąco monitorować możliwości dzielenia się spodziewaną nadwyżką kapitałową i wypracowanymi zyskami, zarówno w formie procesu buy-back, jak również w formie wypłaty dywidendy. O konkretnych decyzjach spółka będzie informowała w trybie publikacji komunikatów, niezwłocznie po podjęciu przez właściwe organy stosownych decyzji" - podsumowano w osobnym komunikacie.
Airway Medix z grupy kapitałowej Adiuvo Investments, koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), a także u pacjentów z zagrożeniem życia i na oddziałach anestezjologicznych. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od grudnia 2014 r.
(ISBnews)