Ustawa przewiduje, że ze wsparcia będą mogły skorzystać krajowe banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń i fundusze emerytalne.

Wsparcia będzie udzielał w imieniu Skarbu Państwa minister finansów. Będzie to robił na wniosek instytucji finansowej. W tym celu zostanie zawarta umowa określająca zarówno formę wsparcia jak i jego wysokość.

Wsparcie będzie mogło być udzielane w różnych formach. Skarb Państwa będzie mógł np. zagwarantować spłatę kredytów oraz linii kredytowych przyznanych przez banki innym bankom. Z gwarancji będzie również mógł skorzystać Narodowy Bank Polski.

Minister finansów będzie jednak żądał ustanowienia zabezpieczenia gwarantującego zwrot pełnej kwoty wsparcia wraz z odsetkami.

Od gwarancji dla banków, w tym dla NBP, będzie również pobierana opłata prowizyjna.

W myśl ustawy, wsparcie może być udzielane nie dłużej niż do 31 grudnia 2009 r.