Akcjonariusz Larq żąda głosowania nad upoważnieniem do buy-backu na ZWZ 29 VI


Warszawa, 11.06.2018 (ISBnews) - Harbinger Capital Ltd., akcjonariusz Larq, zażądał umieszczenia w porządku zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki (zwołanego na 29 czerwca br.) punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel, podał Larq.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym upoważnia zarząd spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych spółki wszystkich serii od jednego lub kilku akcjonariuszy spółki, na warunkach i w trybie określonych niniejszą uchwałą" - czytamy w zaktualizowanych projektach na walne zgromadzenie.
W projekcie nie podano ceny za jedną akcję własną nabywaną na podstawie upoważnienia, ani wysokości kapitału rezerwowego. Podano natomiast, że:
"maksymalna łączna liczba akcji własnych nabytych przez spółkę na podstawie upoważnienia wynikającego z niniejszej uchwały nie będzie wyższa niż [.] /[.] tysięcy/ akcji własnych, o łącznej wartość nominalnej nie wyższej niż [.] /[.]/ złotych, stanowiących nie więcej niż [.] /[.]/ % kapitału zakładowego spółki, który w dacie podjęcia niniejszej uchwały wynosi 776 783,30 złotych, przy czym w każdym przypadku łączna wartość nominalna akcji własnych nabytych na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego spółki, uwzględniając, w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez spółkę zbyte lub umorzone" - czytamy w projekcie.
Harbinger Capital posiada ok. 38,62% udziału w kapitale zakładowym Larq.
Larq S.A. jest polską spółką inwestycyjną notowaną na głównym parkiecie GPW, zarządzającą podmiotami działającymi w obszarze innowacyjnych mediów, nowych technologii i infrastruktury.
(ISBnews)